„Roczniki SNPL”

„Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy” jest serią wydawnictw naukowych poświęconych życiu i problemom współczesnych Polaków na Litwie. W kolejnych wydaniach Rocznika są publikowane prace naukowe, dokumenty i materiały, recenzje oraz kronika życia naukowego. W dziale publikacji naukowych znajdują się prace z takich dziedzin, jak historia polityczna, społeczna, gospodarcza, dzieje kultury, prawo, historia sztuki, historia literatury, etnografia, demografia, socjologia, językoznawstwo.

Czasopismo „Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy” (ISSN 1822-3915) pozytywnie przeszło proces ewaluacji ICI Journals Master List.

W roku 2014 przyznano wskaźnik ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 31,06 pkt. W roku 2015 wskaźnik wzrósł do 44,20 pkt. W roku 2017 przyznano 62,77 pkt, zaś w roku 2018 65,37 pkt. Paszport czasopisma w bazie ICI Journals Master List.

W miarę potrzeb i możliwości zamieszczamy w „Roczniku” materiały źródłowe i dokumenty, dotyczące różnorodnej tematyki i warte udostępnienia szerszemu gronu badaczy i Czytelników.

Wydawnictwo ma na celu zamieszczanie najnowszych prac naukowych, krytycznych recenzji i artykułów polemicznych. W dziale Kronika informujemy o ważniejszych wydarzeniach z życia Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy.

Szczegółowe wymagania publikacji są podane dokumencie. Zalecamy korzystać ze wzorca: Wzorzec.docx. Objętość publikacji nie powinna przekraczać 40 tys. znaków.

Edycje „Rocznika SNPL” za lata 2011-2022

Kolaż edycji Roczników