Rocznik SNPL, Tom 16

Od Redakcji

Nowy 16 tom „Rocznika Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy” ukazał się w ustalonym terminie dzięki wysiłkom niemałego grona osób, na które składa się bezinteresowna praca intelektualna Autorów i Recenzentów, Rady Naukowej, Kolegium Redakcyjnego i Wydawcy. Składamy Im za to najserdeczniejsze podziękowania.

Zarząd Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy, Rada Naukowa i Kolegium Redakcyjne „Rocznika SNPL” składają serdeczne podziękowania Wydziałowi Konsularnemu Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie za poparcie wniosku i pomoc finansową z programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP na wydanie niniejszego tomu „Rocznika”.

Tom 16 „Rocznika” zawiera piętnaście artykułów, kilka esejów naukowych i recenzji, „Raport o przestrzeganiu praw człowieka na Litwie w latach 2014/2015”, „Kronikę SNPL”, „Komunikaty” i inne materiały towarzyszące.

Od wielu lat w „Roczniku” są publikowane materiały naukowe dotyczące mniejszości polskiej na Litwie. Nadal na łamach pisma wiele miejsca zajmuje tematyka związana z życiem codziennym i problemami Polaków na Litwie, jednakże w ostatnich latach w kręgu zainteresowań znalazły się zagadnienia dotyczące również innych mniejszości narodowych. Kolegium Redakcyjne stawia sobie za cel, aby „Rocznik” stał nie tylko wartościowym, lecz także opiniotwórczym pismem w zakresie spraw mniejszości narodowych zarówno na Litwie, jak i w krajach ościennych. Pragniemy, żeby opinie naukowe zawarte w tekstach zamieszczanych w „Roczniku” były nie tylko dostępne dla naukowców, młodzieży i wszystkich zainteresowanych problematyką mniejszości narodowych oraz życiem Polaków na Litwie i w innych krajach, lecz były również brane pod uwagę przez decydentów sprawujących władzę, zwłaszcza w kontekście praw mniejszości narodowych.

Działalność Kolegium Redakcyjnego „Rocznika SNPL” jest ukierunkowana na opracowywanie publikacji tematycznych dotyczących określonej dziedziny funkcjonowania mniejszości narodowych na Litwie. Dokładamy wszelkich starań, aby problematyka mniejszości narodowych związana z oświatą, kulturą, bezpieczeń-stwem była naświetlana z pozycji różnych dyscyplin naukowych, takich jak nauki polityczne i socjologia, historia i prawo, a także inne nauki społeczne.

Kolegium redakcyjne „Rocznika SNPL”

Spis treści

Od Redakcji     s. 3

Wprowadzenie     s. 4

DZIAŁ NAUKOWY – ARTYKUŁY NAUKOWE     s. 13

GRAŻYNA KĘDZIERSKA, ROBERT ŁACHACZ
Nastroje społeczne w Polsce wobec zjawiska migracji     s. 14

ANDRZEJ GRETKOWSKI, EWA JANISZEWSKA
Teatr Płocki w służbie mazowieckiemu społeczeństwu (1812–2002)     s. 32

HENRYKA ILGIEWICZ
Rola Białoruskiego Towarzystwa Naukowego w Wilnie w formowaniu świadomości narodowej białoruskiej mniejszości (1918–1939)     s. 54

IRENA MIKŁASZEWICZ
Niektóre aspekty radzieckiej polityki narodowościowej na Litwie w latach 1944–1990     s. 82

JOANNA RACHWAŁ
Mniejszości narodowe w Londynie ze szczególnym uwzględnieniem emigracji polskiej     s. 91

IRENA FEDOROWICZ
„Filologia kłopotliwej mniejszości”. Wczoraj i dzisiaj polonistyki na Uniwersytecie Wileńskim     s. 103

MIKOŁAJ IWANOW
„Autonomia polska w ZSRR w latach 1925–1935. Aspekt prawny     s. 118

RIMANTAS MIKNYS
„Józef Mackiewicz i Michał Römer a sprawa lituanizacji Wileńszczyzny w latach 1939–1940     s. 148

KRZYSZTOF NOWAK
W cieniu historycznych sporów. Przemiany etniczne a problemy realizacji prawodawstwa mniejszościowego na pograniczu czesko-polskim     s. 163

HALINA TURKIEWICZ
Wielokulturowość w wybranych powieściach Tadeusza Konwickiego     s. 200

WALDEMAR PARUCH
Czynnik etniczny w procesie koncentracji i rywalizacji politycznej w Europie Środkowej i Wschodniej     s. 214

HALINA TABORSKA
Wartości duchowe współczesnej sztuki publicznej w otwartych przestrzeniach miejskich Europy (przykłady: Warszawa, Wiedeń, Berlin, Coventry)     s. 246

MICHAŁ M. KOSMAN
Mniejszość niemiecka w Rosji – przeszłość i teraźniejszość     s. 263

MARCELI KOSMAN
Między ksenofobią a ksenofilią. Stosunek do mniejszości etnicznych w dziejach Polski     s. 276

JÓZEF KOREDCZUK
Poglądy Seweryna Wysłoucha na temat mniejszości białoruskiej w II Rzeczypospolitej     s. 290

DZIAŁ NAUKOWY – ESEJE NAUKOWE     s. 307

ROMUALD BRAZIS
I szansą, i zagrożeniem bezpieczeństwa narodowego jest większość narodowa     s. 308

ARTUR ŁAWNICZAK
Majorytokracja a mniejszości narodowe w prawie politycznym     s. 321

DZIAŁ NAUKOWY – RECENZJE I OPINIE     s. 343

ELŻBIETA KUZBORSKA
Książka Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy pt. Pomiędzy integracją a wyłączeniem. Prawa językowe mniejszości narodowych w Europie     s. 344

HENRYKA ILGIEWICZ
Waldemar Wołkanowski, Michał Węsławski: Biografia prezydenta Wilna w latach 1905–1916, Opole 2015, 331 ss., il.     s. 350

ZDZISŁAW JULIAN WINNICKI
Opinia promotora o pracy doktorskiej Pawła Sobika
Akcja Wyborcza Polaków na Litwie w systemie politycznym Republiki Litewskiej (1994–2014)     s. 357

MIKOŁAJ IWANOW
Recenzja pracy doktorskiej Pawła Sobika
Akcja Wyborcza Polaków na Litwie w systemie politycznym Republiki Litewskiej (1994–2014)     s. 363

NAUKOWCY Z WILEŃSZCZYZNY     s. 369

HENRYKA ILGIEWICZ
Jubileusz powstania Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie     s. 370

Rozmowa doktora filozofii Eugenijusa Grigaliusa Vasilevskisa z profesorem doktorem habilitowanym fizyki Romualdem Brazisem     s. 373

Prof. dr hab. Zbigniew Antoni Oziewicz     s. 389

MATERIAŁY INNE     s. 395

EUROPEJSKA FUNDACJA PRAW CZŁOWIEKA
Raport: Przestrzeganie praw człowieka na Litwie w latach 2014–2015. Prawa mniejszości narodowych na Litwie     s. 396

KRONIKA SNPL     s. 415

Protokół Walnego Zebrania Sprawozdawczego Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy z dn. 21 kwietnia 2016 r. (godz. 18.30)     s. 302

Protokół Walnego Zebrania Sprawozdawczego (w drugim terminie) Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy z dn. 29 kwietnia 2016 r. (godz. 19.30)     s. 418

Sprawozdanie z działalności Zarządu SNPL za okres kwiecień 2015 r. – kwiecień 2016 r.     s. 420

WOJCIECH STANKIEWICZ
Walne Zebranie EFPSNT     s. 430

SYLWETKI CZŁONKÓW SNPL

Kinga Geben, dr nauk humanistycznych, językoznawca     s. 435

Prof. dr hab. Andrzej Baranow     s. 436

Anna Lipniewicz, dr nauk społecznych     s. 437

Prof. dr hab. Marceli Kosman, polski historyk, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu     s. 438

Romuald Brazis, prof. dr hab. nauk fizycznych     s. 442

Lista członków SNPL (rok 2016)     s. 446

KOMUNIKATY     s. 449

ROMUALD BRAZIS
Dwudziesta Międzynarodowa Konferencja Nauka a jakość życia i Sympozjum Wileńszczyzna wczoraj, dziś, jutro: jubileusz czy przystanek na drodze?     s. 450

HENRYK MALEWSKI
Posłowie do konferencji Mniejszości narodowe – szansą, wyzwaniem czy zagrożeniem bezpieczeństwa narodowego?     s. 466

HENRYKA ILGIEWICZ
Interdyscyplinarna konferencja naukowa Między Śląskiem a Wileńszczyzną w Katowicach     s. 473

Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy Nauka a oświata mniejszości narodowych w Europie: wczoraj, dzisiaj, jutro (aspekty edukacyjne, społeczno-polityczne, prawne i historyczne) Wilno, 6–8 kwietnia 2017 r.     s. 478

RECENZENCI TOMU 16 ROCZNIKA SNPL     s. 485

INDEKS NAZWISK     s. 486

TABLE OF CONTENTS     s. 501

TURINYS     s. 505

SPIS TREŚCI     s. 509

Powrót na stronę główną „Rocznika SNPL”