Rocznik SNPL 2011/2012, Tom 11/12

Szanowni członkowie SNPL!

Ukazał się drukiem Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy 2011/2012.

Spis treści:

POLACY LITEWSCY CZY POLACY NA LITWIE? PROBLEMY TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ (XIX–XXI W.): MATERIAŁY KONFERENCYJNE

Jolanta Sikorska-Kulesza: Dzieciństwo i młodość a tożsamość narodowa. Wspomnienia Władysława Zahorskiego

Irena Fedorowicz: Michał Eustachy Brensztejn – patriota polski czy litewski? Rozważania o tożsamości w świetle materiałów archiwalnych

Liliana Narkowicz: Tożsamość narodowo-kulturowa hrabiego Władysława Tyszkiewicza z Landwarowa pod Wilnem

Barbara Pawełko-Czajka: Tożsamość „Polaka litewskiego” w poglądach Michała Römera

Maciej Wojtacki: Idea regionalizmu na łamach prasy polskiej w Wilnie w okresie międzywojennym

Walentyna Krupowies: Dyskurs tożsamościowy w tekstach literackich. Na przykładzie twórczości Czesława Miłosza i Tadeusza Konwickiego

Jolanta Sikorska-Kulesza: Dzieciństwo i młodość a tożsamość narodowa. Wspomnienia Władysława Zahorskiego

ARTYKUŁY I OPRACOWANIA

Jarosław Poteraj: System emerytalny w kraju z grupy BRICS. Przypadek Brazylii

Renata Runiewicz-Jasińska: Zgromadzenie Bałtyckie – trójstronna kooperacja parlamentów państw bałtyckich. Charakterystyka ogólna

RECENZJE

Henryka Ilgiewicz: Związki Lublina i Wilna: Studia i materiały, t. 1. pod redakcją Tomasza Rodziewicza, Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna Oddział w Lublinie, Lublin 2011, 432 ss.

KRONIKA SNPL

Greta Rudziańska: II Zjazd Naukowców Polskiego Pochodzenia z Europy Środkowo-Wschodniej oraz konferencja ,,Wkład uczonych polskiego pochodzenia w naukę kraju zamieszkania”

Lista członków Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy

SYLWETKI CZŁONKÓW SNPL

Elżbieta Kuzborska – dr nauk prawnych

Maciej Marszał – prof. Uniwersytetu Wrocławskiego, dr hab.

Liliana Narkowicz – dr nauk humanistycznych z zakresu historii, dziennikarka, publicystka, pisarka, historyk

Małgorzata Runiewicz-Wardyn – dr nauk ekonomicznych

Łukasz Wardyn – dr nauk prawnych

IN MEMORIAM: Prof. dr hab. Hipolit Mogilnicki

Dokumenty SNPL

Prezes SNPL prof. B. Grużewski

Powrót na stronę główną „Rocznika SNPL”