Rocznik SNPL Tom 22A, Rok 2022

Począwszy od 2014 roku, jednym z ważniejszych kierunków działalności Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy (założonego w 1989 roku) jest prezentowanie swego potencjału intelektualnego w ramach organizowanych w Wilnie międzynarodowych konferencji naukowych. Cechą szczególną tych konferencji jest omawianie tematów związanych z problematyką stosunków polsko-litewskich oraz sytuacji mniejszości narodowych przede wszystkim na Litwie, ale również w Polsce i na świecie. Brane są pod uwagę różne aspekty związane z tymi dziedzinami: historyczno-polityczne, prawne, oświatowe oraz społeczno-kulturalne. Materiały konferencji są drukowane w piśmie naukowym „Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy”.

W dn. 14–16 października 2022 roku w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie oraz w Domu Kultury Polskiej odbyła się IX Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencję Naukową pt.
Poznanie i upowszechnianie historycznego i kulturowego dziedzictwa Wileńszczyzny drogą do zachowania tożsamości narodowej.

Materiały wspomnianej konferencji są dostępne w dwóch osobnych tomach „Rocznika Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy” za 2022 rok – A i B. Niniejsza monografia zbiorowa ma tytuł Historyczno-kulturowe dziedzictwo Wileńszczyzny a tożsamość narodowa. Zawiera 11 tekstów z dziedziny historii (od XVIII wieku do współczesności) oraz politologii, kulturoznawstwa i nauk społecznych.

Strony tytułowe     s. i–iv

Wstęp     s. v–ix

Artykuły naukowe na podstawie referatów IX Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Poznanie i upowszechnianie historycznego i kulturowego dziedzictwa Wileńszczyzny drogą do zachowania tożsamości narodowej

14–16 października 2022 roku w Wilnie

Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy (SNPL)

MONIKA BANACH-KOKOSZKA
Wilno podczas powstania kościuszkowskiego w świetle wybranej pruskiej korespondencji dyplomatycznej     s. 3–20

MAREK MIKOŁAJCZYK
Józef Piłsudski w relacjach przedstawicieli państw zachodnich w latach 1918–1922     s. 21–44

PIOTR OKULEWICZ
Wilno w planach Józefa Piłsudskiego     s. 45–59

MICHAŁ URBAŃCZYK
Zwycięstwo prowokacji w XXI wieku. Aktualność myśli Józefa Mackiewicza a geopolityczna sytuacja Europy Wschodniej     s. 61–72

ŁUKASZ MAJEWSKI
Wileńska szkoła prawa karnego     s. 73–87

AGNIESZKA SAWICZ
Jak kolędnicy walczyli z systemem, czyli współpraca między litewską a ukraińską opozycją w czasie pieriestrojki     s. 89–109

ADAM CHAJEWSKI
Dialog czy odrębne monologi? Litewscy Polacy w latach 1988–1991 między Moskwą, Wilnem i Warszawą     s. 111–144

MARTA MACIEJEWSKA
Sytuacja mniejszości narodowych na Litwie w latach 2018–2022     s. 145–160

OLENA HAVRYLIUK
Specyfika językowa dziewiętnastowiecznych inskrypcji nagrobnych z obszaru Wilna i Wileńszczyzny (wstępne obserwacje)     s. 161–185

JÓZEF SZOSTAKOWSKI
Starania o renowację dworku Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie w latach 1973–1983     s. 187–198

MARTA FAUSTYNA CHMIELEWSKA
„Bo bez tradycji to tutaj nic nie będzie” – obrzędowość weselna jako element tożsamości polskiej społeczności na Wileńszczyźnie     s. 199–210

INDEKS NAZWISK     s. 211–217

Table of Contents     s. 219

Turinys     s. 220

Spis treści     s. 221

Powrót na stronę główną „Rocznika SNPL”