„Rocznik SNPL”, Tom 17

Od Redakcji

Szanowny Czytelniku!

Oddajemy w Twoje ręce kolejny, już 17 tom „Rocznika SNPL”. Skutecznie realizujemy uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy ambitny plan systematycznego podnoszenia poziomu merytorycznego i edytorskiego naszego pisma. Realizacja tych zadań nie byłaby możliwa bez wielu znanych naukowców, którzy zdecydowali się na publikowanie swoich prac w „Roczniku SNPL”. Poziom merytoryczny pisma zależy nie tylko od skrupulatnej pracy redaktorów i innych osób współpracujących przy jego wydaniu, lecz w dużym stopniu również od wnikliwej pracy dużego międzynarodowego zespołu Recenzentów, dzięki którym wzrósł poziom zamieszczonych publikacji. Składamy Im najserdeczniejsze podziękowania za zaangażowanie i bezinteresowną pomoc.

Zarząd Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy, Rada Naukowa i Redakcja „Rocznika SNPL” pragną bardzo serdecznie podziękować Wydziałowi Konsularnemu Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie za poparcie wniosku i pomoc finansową z programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP na wydanie niniejszego tomu. Niezmiernie wdzięczni jesteśmy także Departamentowi ds. Mniejszości Narodowych przy Rządzie Republiki Litewskiej za wsparcie finansowe przy organizowaniu tegorocznej Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Nauka a oświata mniejszości narodowych w Europie: wczoraj, dzisiaj, jutro (aspekty edukacyjne, społeczno-polityczne, prawne i historyczne). Pokłosiem tej konferencji jest szereg referatów, które zostały opracowane według wymagań stawianych artykułom naukowym i znalazły się w niniejszym tomie „Rocznika SNPL”.

Kolegium Redakcyjne „Rocznika SNPL”

Spis treści

Od Redakcji     s. v

Wprowadzenie     s. vi

DZIAŁ NAUKOWY – ARTYKUŁY NAUKOWE     s. 1

HENRYKA ILGIEWICZ
Dorobek Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie w zakresie nauk historycznych (1907–1939)     s. 2

MIROSŁAW DAWLEWICZ, IRENA FEDOROWICZ
Współpraca polonistów Uniwersytetu Stefana Batorego z Towarzystwem Przyjaciół Nauk w Wilnie w latach 1922–1939     s. 22

BOŻENA URBANEK
Mniejszości narodowe na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (lata 1919–1939)     s. 47

MIKOŁAJ IWANOW
Oświata w warunkach polskiej sowieckiej autonomii w ZSRS w latach 1925–1939     s. 73

ANDRZEJ SMOLARCZYK
Administracja państwowa wobec szkolnictwa mniejszości narodowych na terenach województw północno-wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1935–1939     s. 98

DANUTA KAMILEWICZ-RUCIŃSKA
Walka o szkolnictwo polskie na Litwie (1945–2000)     s. 121

KINGA GEBEN
Etnolingwistyczna żywotność polskiej grupy mniejszościowej na Litwie     s. 140

ELŻBIETA KUZBORSKA
Wyzwania dla oświaty mniejszości narodowych w państwach bałtyckich     s. 154

JAROSŁAW WOŁKONOWSKI
„Koszyk studenta” na Litwie a szkolnictwo polskojęzyczne w latach 2010–2017     s. 201

BARBARA BOROWSKA
Support for Polonia teachers and promotion of the Polish language / Wsparcie nauczycieli polonijnych i promocja języka polskiego     s. 218

KRZYSZTOF NOWAK
Problemy szkolnictwa polskiego w Rumunii oraz Mołdawii dawniej i współcześnie     s. 232

JÓZEF SZYMECZEK
Szkolnictwo polskie w Czechosłowacji (Republice Czeskiej) od czasów jej powstania do dzisiejszego dnia     s. 254

ARTUR ŁAWNICZAK, TADEUSZ JUCHNIEWICZ
Edukacja mniejszości narodowych na Dolnym Śląsku     s. 275

GRAŻYNA KĘDZIERSKA
Kierunki statutowej działalności stowarzyszeń mniejszości narodowych i etnicznych na Warmii i Mazurach     s. 297

ZBIGNIEW KURCZ
Szkolnictwo dla mniejszości i szkolnictwo mniejszości niemieckiej w Polsce. Przegląd problematyki, doświadczeń i wyzwań w społeczno-politycznych kontekstach     s. 316

MIKOŁAJ BRENK
Edukacja osób pochodzenia niemieckiego w Wielkopolsce w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej. Wybrane przykłady     s. 343

MARIUSZ RÓG, DARIA RÓG
Literatura dziecięca jako element kształtowania poczucia tożsamości narodowej i bezpieczeństwa kulturowego     s. 358

ELŻBIETA ROJOWSKA
Prawo małżeńskie osobowe na ziemiach polskich. System mieszany (Austriacki Kodeks Cywilny) i wyznaniowy (Zwód Praw Cesarstwa Rosyjskiego)     s. 382

MAGDALENA RATAJCZAK
Mniejszości narodowe i etniczne w polskich mediach publicznych w Polsce     s. 394

DZIAŁ NAUKOWY – ESEJE NAUKOWE     s. 413

JÓZEF SZOSTAKOWSKI
Wydawnictwa Muzeum Władysława Syrokomli jako forma upowszechniania literatury     s. 414

DZIAŁ NAUKOWY – RECENZJE I OPINIE     s. 423

HENRYKA ILGIEWICZ
Polacy z Wilna i ze Żmudzi na zesłaniu: Pamiętniki Józefa Bogusławskiego i księdza Mateusza Wejta, opracował Mariusz Nowak, Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016, 340 s.     s. 424

VLADAS SIRUTAVIČIUS
Apie Lietuvą ir ne tik… Keli pastebėjimai apie Vroclavo universiteto Istorijos instituto straipsnių rinkinį / O Litwie i nie tylko … Kilka spostrzeżeń na temat zbioru artykułów Instytutu Historii Uniwersytetu Wrocławskiego     s. 432

JAROSŁAW WOŁKONOWSKI
Recenzja książki pt. Nie tylko Litwa. Geneza i przebieg upadku ZSRR w roku 1991, pod redakcją Aleksandra Srebrakowskiego i Grzegorza Straucholda, Instytut Historyczny, Uniwersytet Wrocławski, tom I, Łomianki 2017, 400 s.     s. 437

MARCELI KOSMAN
Beata Kalęba, Rozdroże. Literatura polska w kręgu litewskiego odrodzenia narodowego, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2016, 296 s.     s. 446

MARCELI KOSMAN
Jubileusz poznańskiego lituanisty     s. 451

NAUKOWCY Z WILEŃSZCZYZNY     s. 459

JÓZEF SZOSTAKOWSKI
Z Wilna i Torunia było najbliżej do gwiazd     s. 460

ALICJA MALEWSKA
Profesor Wojciech Narębski: o młodości w Wilnie i długiej drodze do Polski s. 464

In memoriam    

ROMUALD BRAZIS
Wspomnienia o Profesorze Edwardzie Szpilewskim (29 V 1935 – 7 V 2017)     s. 473

In memoriam Mečislavas Meilūnas (20.07.1950 – 11.11.2017)     s. 477

MATERIAŁY INNE     s. 479

EUROPEJSKA FUNDACJA PRAW CZŁOWIEKA
Raport: Przestrzeganie praw człowieka na Litwie w latach 2014–2016. Prawa mniejszości narodowych na Litwie     s. 480

KRONIKA SNPL     s. 501

Protokół walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy z dnia 29 kwietnia 2017 roku     s. 502

Sprawozdanie roczne (3) z działalności Zarządu SNPL (kwiecień 2016 r. – kwiecień 2017 r.)     s. 507

Streszczenie sprawozdania z działalności Zarządu SNPL za kadencję (maj 2014 r. – kwiecień 2017 r.)     s. 518

WOJCIECH STANKIEWICZ
XIV Walne Zebranie Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych     s. 527

JÓZEF SZOSTAKOWSKI
Letnie podróże naukowców Naukowo-Technicznych     s. 534

SYLWETKI CZŁONKÓW SNPL

Monika Bogdziewicz, magister językoznawstwa oraz magister inżynier     s. 536

Barbara Borowska, doktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa     s. 537

Milena Ingielewicz-Citak, dr nauk prawnych     s. 539

Ilona Lewandowska, mgr historii i teologii, dziennikarka     s. 540

Alicja Malewska, dr nauk społecznych     s. 541

Elżbieta Rojowska, dr nauk prawnych     s. 542

Tomasz Snarski, dr nauk prawnych     s. 543

Małgorzata Stefanowicz, dr nauk politologii, socjolog     s. 544

Aleksander Waszkiewicz (Alexander Vashkevich), profesor, dr nauk prawnych     s. 545

Alina Zawadzka, dr nauk humanistycznych, historyk     s. 546

Lista członków SNPL (rok 2017)     s. 548

KOMUNIKATY     s. 551

MARCIN DĘBICKI
Komunikat z konferencji naukowej „Sąsiedztwa III RP – Słowacja”     s. 552

JAROSŁAW WOŁKONOWSKI
Konferencja w Czeskim Cieszynie     s. 557

ROMUALD BRAZIS
O 21. Międzynarodowej Konferencji „Nauka a jakość życia” i Sympozjum „Wileńszczyzna wczoraj, dziś, jutro” (29 czerwca – 2 lipca 2017 r.)     s. 561

HENRYK MALEWSKI
Post scriptum do konferencji SNPL o oświacie mniejszości narodowych     s. 581

HENRYK MALEWSKI
Podpisanie Umowy o współpracy z Akademią Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku     s. 589

HENRYK MALEWSKI
V Kongres Polskich Towarzystw Naukowych w Świecie w Krakowie     s. 591

LILIANA NARKOWICZ
Z okazji 200. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki (1746–1817): Z pobytu w Szwajcarii     s. 596

V Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Setna rocznica rozpadu imperiów. Państwa narodowe a kwestia mniejszości narodowych w Europie (aspekty historyczne, społeczno-polityczne, prawne i kulturowe)     s. 604

INDEKS NAZWISK     s. 611

TABLE OF CONTENTS     s. 627

TURINYS     s. 631

SPIS TREŚCI     s. 638

Powrót na stronę główną „Rocznika SNPL”