„Rocznik SNPL”, Tom 15

Od Redakcji

Oddajemy do rąk Twoich następny, już 15 tom Rocznika SNPL. Zarząd Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy postawił przed Radą Naukową i Redakcją Rocznika SNPL ambitne zadanie – systematyczne podnoszenie jego poziomu merytorycznego i edytorskiego. Celem jest też zwiększenie atrakcyjności Rocznika dla czytelnika litewskiego, co zaowocowało zamieszczaniem streszczeń i słów kluczowych w języku litewskim. Napisane w języku polskim artykuły już w poprzednich tomach zawierały streszczenia angielskie. Rada Naukowa i Redakcja Rocznika SNPL przewidują możliwość publikacji artykułów naukowych w języku angielskim ze streszczeniami w języku polskim i litewskim

Rada Naukowa i Redakcja Rocznika SNPL pamiętając o tym, że czasopismo powinno być w pierwszej kolejności platformą do wymiany poglądów i prezentacji wyników badań członków Stowarzyszenia, będą równocześnie dążyć do tego, aby co najmniej połowa artykułów naukowych pochodziła z innych krajów (w tym z różnych polskich ośrodków akademickich). W celu utrzymania wysokiego poziomu merytorycznego wydawnictwa będzie obowiązywać zasada, że autorami co najmniej 2/3 publikacji naukowych mają być osoby ze stopniami naukowymi. Zarazem zostaną stworzone możliwości publikowania tekstów młodych adeptów nauki, zwłaszcza związanych z Litwą.

Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy jest nie tylko klasycznym czasopismem naukowym, ale też wydawnictwem ciągłym, w którym SNPL zamieszcza informacje o swojej bieżącej działalności. W nowej rubryce Rocznika będziemy przybliżać sylwetki naukowców z Litwy, którzy mieli nie tylko znaczące osiągnięcia naukowe, lecz również rozsławiali Wileńszczyznę lub inne regiony kraju.

Czasopismo Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy (ISSN 1822-3915) pozytywnie przeszło proces ewaluacji ICI Journals Master List 2014, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 31,06 pkt. Paszport czasopisma w bazie ICI Journals Master List znajduje się: http://journals.indexcopernicus.com/ Rocznik+Stowarzyszen,p24783385,3.html

Zarząd Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy, Rada Naukowa i Redakcja Rocznika SNPL składają serdeczne podziękowania Wydziałowi Konsularnemu Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie za poparcie wniosku i pomoc finansową z programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP na wydanie niniejszego tomu Rocznika.

Spis treści

Od Redakcji     s. 3

Wprowadzenie     s. 4

DZIAŁ NAUKOWY – ARTYKUŁY NAUKOWE     s. 13

PROF. DR HAB. MARCELI KOSMAN
Z Wilna do Poznania. Fragment z dziejów badań lituanistycznych w Polsce     s. 14

DR HAB. HENRYKA ILGIEWICZ
Wileńskie towarzystwa naukowe w latach pierwszej wojny światowej     s. 36

PROF. DR HAB. HALINA TABORSKA
Pacyfikowane wsie Europy – Lidice     s. 60

PAULINA MIELNIK
Laska marszałkowska w świetle wybranych źródeł ikonograficznych Sejmu polskiego     s. 75

PROF. DR HAB. JOANNA JANUSZEWSKA-JURKIEWICZ
Tatarzy na Wileńszczyźnie w okresie międzywojennym. Wyznawcy islamu w otoczeniu chrześcijańskim jako grupa o dwuszczeblowej świadomości narodowej     s. 95

DR SYLWIA WÓJTOWICZ
Ukraińskie Zjednoczenie Narodowo-Demokratyczne na drodze do porozumienia z władzami II RP     s. 122

DR MARCIN DĘBICKI
Wyblakły obraz Litwy. Mitologizacja Kresów i ich osuwanie się w niepamięć Polaków     s. 143

DR WALENTYNA KRUPOWIES
W mocy dyskursów publicystycznych. Przyczynek do badań nad wizerunkiem Polaków z Litwy w prasie polskiej     s. 162

DR ANDRZEJ SĘK, MGR MAŁGORZATA POPIAŁO
Wybrane prawne aspekty funkcjonowania i ochrony rodziny w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Republice Litewskiej     s. 176

PROF. DR HAB. WACŁAW STANKIEWICZ, PROF. DR WOJCIECH STANKIEWICZ
Kilka refleksji o nietypowej karierze żołnierza-naukowca i o nauce ekonomiki instytucjonalnej     s. 194

DR HAB. ZDZISŁAW GĘBOŁYŚ
Bibliografia zawartości Rocznika Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy     s. 207

ADAM CHAJEWSKI
Polacy na Litwie wobec litewskich dążeń niepodległościowych na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w. Cz. II – Koncepcja autonomii terytorialnej Wileńszczyzny – cele i metody realizacji     s. 241

DZIAŁ NAUKOWY – RECENZJE I OPINIE     s. 263

DOC. DR IRENA MIKŁASZEWICZ
Roman Baron, Roman Madecki a kolektiv, Česká polonistická studia: tradice a současnost (filologie – historie – politologie – právo), Praha 2014, 620 s.     s. 264

DR HAB. HENRYKA ILGIEWICZ
Wilno i Wileńszczyzna w pamiętnikach z lat pierwszej wojny światowej (Materiały ze zbiorów wileńskich i londyńskich) opracowanie, wstęp i przypisy Małgorzata i Marek Przeniosło, Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014, 156 s.     s. 267

PROF. DR HAB. MARCELI KOSMAN
Posłowie do książki Henryki Ilgiewicz Biblioteka Państwowa im. Eustachego i Emilii Wróblewskich w Wilnie (1912–1939) oraz towarzystwa ją popierające O autorce, jej twórczości i najnowszym dziele     s. 274

NAUKOWCY Z WILEŃSZCZYZNY     s. 285

Profesor doktor habilitowany Ewald Pacowski     s. 286

Profesor doktor habilitowany Edward Szpilewski     s. 288

Z prof. Edwardem Szpilewskim, matematykiem, jednym z założycieli SNPL oraz Uniwersytetu Polskiego w Wilnie rozmawia Jolanta Rzegocka     s. 290

PROF. DR HAB. ARKADY RZEGOCKI
In memoriam: Prof. Wojciech Falkowski – sarmata i dżentelmen     s. 296

KRONIKA SNPL     s. 301

Protokół Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy z dnia 12 grudnia 2014 r.     s. 302

Protokół Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy z dnia 24 kwietnia 2015 r.     s. 305

Sprawozdanie z działalności Zarządu SNPL za okres maj 2014 – kwiecień 2015     s. 308

Sprawozdanie finansowe SNPL za okres 24.04.2014 –18.04.2015     s. 317

Lista członków SNPL     s. 320

Prof. Bogusław Grużewski odznaczony orderem Złotego Krzyża Zasługi     s. 323

KOMUNIKATY     s. 325

PROF. DR HAB. ROMUALD BRAZIS
XIX Międzynarodowa Konferencja USPV „Nauka a jakość życia” oraz Sympozjum SNPL „Wileńszczyzna wczoraj, dziś, jutro” w Wilnie Anno Domini 2015     s. 326

DR ELŻBIETA KUZBORSKA
Pomiędzy integracją a wyłączeniem: prawa językowe mniejszości narodowych w Europie     s. 331

PROF. DR HAB. ANDRZEJ BARANOW, DOC. DR HALINA TURKIEWICZ
Bilingwizm polsko-litewski tematem Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Wilnie     s. 336

Mniejszości narodowe – szansą, wyzwaniem czy zagrożeniem bezpieczeństwa narodowego? Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy, Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku i Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku Wilno, 28–30 kwietnia 2016     s. 341

Indeks nazwisk     s. 347

Powrót na stronę główną „Rocznika SNPL”