Rocznik SNPL Tom 22B (w druku)

Tom 22B Rocznika SNPL za rok 2022 będzie zawierał następujące materiały:

Strony tytułowe     s. i–iv

Wstęp     s. v–ix

DZIAŁ NAUKOWY – ARTYKUŁY NAUKOWE

MICHAEL J. MIKOŚ
The reception of Henryk Sienkiewicz’s works in the United States / Odbiór dzieł Henryka Sienkiewicza w Stanach Zjednoczonych     s. 3–20

HENRYKA ILGIEWICZ
Wkład absolwentów Uniwersytetu Stefana Batorego w badania kultury ludowej Wileńszczyzny i Polesia     s. 21–41

TERESA GARDOCKA, DARIUSZ JAGIEŁŁO
Czy tożsamość Żydów wileńskich była tożsamością polską?     s. 43–52

MAREK ADAM DETTLAFF
Pranciškonų įtaka Vilniaus miesto plėtrai ir miestiečių dvasiniam bei kultūriniam gyvenimui / Wpływ franciszkanów na rozwój miasta Wilna oraz na życie duchowe i kulturalne jego mieszkańców  s. 53–72

DZIAŁ NAUKOWY – RECENZJE I OPINIE

ZBIGNIEW OSIŃSKI
Veslava Osińska, Mapy nauki. Badania, potencjał oraz wyzwania na przykładach, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2021, ss. 211. ISBN 978-83-231-4553-0     s. 55–59

HENRYKA ILGIEWICZ
Trzy książki o Polakach i Litwinach na Uniwersytecie Dorpackim do 1918 roku     s. 61–69

WIESŁAW JAN WYSOCKI
Opinia o publikacji ZBRODNIA W PONARACH 1941-1944 autorstwa Moniki TOMKIEWICZ Warszawa 2021 (wyd. II, popr. i uzup.)     s. 71–75

JAROSŁAW WOŁKONOWSKI
Recenzja wydawnicza opracowania dr hab. Moniki Tomkiewicz Zbrodnia 1941-1944 w Ponarach wydanie drugie poprawione i uzupełnione Warszawa 2021     s. 77–81

KRONIKA SNPL    

Powrót na stronę główną „Rocznika SNPL”