Rocznik SNPL Tom 22B, Rok 2022

Dzisiaj oddajemy do rąk czytelników Tom 22B Rocznika SNPL. Zawiera on trzy artykuły naukowe, cztery recenzje, artykuł poświęcony pamięci członka SNPL dr. Eugeniusza Grzegorza Wasilewskiego, jak również Kronikę SNPL, sylwetkę nowego członka naszego Stowarzyszenia dr. Barbary Jundo-Kaliszewskiej, listę członków SNPL, a także komunikaty o IX i X Międzynarodowych interdyscyplinarnych Konferencjach Naukowych, organizowanych przez SNPL.

Oddajemy obydwa tomy Rocznika w ręce czytelników, mając nadzieję, że przyczynią się one do rozszerzenia badań historycznego i kulturowego dziedzictwa Wileńszczyzny. Cieszymy się, że pomimo trudności organizacyjnych udało się zachować ciągłość publikacji Rocznika SNPL, który jest kolejnym wymownym dowodem prężnej pracy Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy.

Strony tytułowe     s. i–iv

Wstęp     s. v–vi

DZIAŁ NAUKOWY – ARTYKUŁY NAUKOWE

MICHAEL J. MIKOŚ
The reception of Henryk Sienkiewicz’s works in the United States / Odbiór dzieł Henryka Sienkiewicza w Stanach Zjednoczonych s. 3–20

HENRYKA ILGIEWICZ
Wkład absolwentów Uniwersytetu Stefana Batorego w badania kultury ludowej Wileńszczyzny i Polesia     s. 21–41

MAREK ADAM DETTLAFF
Pranciškonų įtaka Vilniaus miesto plėtrai ir miestiečių dvasiniam bei kultūriniam gyvenimui / Wpływ franciszkanów na rozwój miasta Wilna oraz na życie duchowe i kulturalne jego mieszkańców  s. 43–62

DZIAŁ NAUKOWY – RECENZJE I OPINIE

ZBIGNIEW OSIŃSKI
Veslava Osińska, Mapy nauki. Badania, potencjał oraz wyzwania na przykładach, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2021, ss. 211. ISBN 978-83-231-4553-0     s. 65–68

HENRYKA ILGIEWICZ
Trzy książki o Polakach i Litwinach na Uniwersytecie Dorpackim do 1918 roku     s. 69–79

WIESŁAW JAN WYSOCKI
Opinia o publikacji ZBRODNIA W PONARACH 1941-1944 autorstwa Moniki TOMKIEWICZ Warszawa 2021 (wyd. II, popr. i uzup.)     s. 71–84

JAROSŁAW WOŁKONOWSKI
Recenzja wydawnicza opracowania dr hab. Moniki Tomkiewicz Zbrodnia 1941-1944 w Ponarach wydanie drugie poprawione i uzupełnione Warszawa 2021     s. 85–88

IN MEMORIAM  

ROMUALD BRAZIS
Spuścizna filozoficzna Eugeniusza Grzegorza Wasilewskiego     s. 91–98

KRONIKA SNPL    

Protokół nr 86 zebrania Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy     s. 101–102

Protokół nr 88 walnego zebrania Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy     s. 103–105

Sprawozdanie roczne (nr 8) z działalności Zarządu SNPL     s. 107–116

XIX Walne Zebranie EFPSNT     s. 117–118

SYLWETKI CZŁONKÓW SNPL

Barbara Jundo-Kaliszewska, dr nauk humanistycznych z zakresu historii     s. 119

Lista członków SNPL (rok 2022)     s. 120–121

KOMUNIKATY     s. 123

IX Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. Poznawanie i upowszechnianie historycznego i kulturowego dziedzictwa Wileńszczyzny drogą do zachowania tożsamości narodowej     s. 125–128

X Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. Miejsce Wilna i Warszawy w procesach integracji (dezintegracji) regionalnej i euroatlantyckiej – postępy, wyzwania, perspektywy     s. 129–135

INDEKS NAZWISK     s. 137–144

TABLE OF CONTENTS     s. 145–146

TURINYS     s. 147–148

SPIS TREŚCI     s. 149–150

Powrót na stronę główną „Rocznika SNPL”