O SNPL > Lista członków SNPL >

Justyna Łuczyńska

doktor nauk ekonomicznych

foto

Justyna Łuczyńska urodziła się 14 października 1981 r. na Wileńszczyźnie. Ukończyła Szkołę Średnią im. Władysława Syrokomli w Wilnie, w 1999 r. rozpoczęła studia licencjackie na Wileńskim Uniwersy-tecie Technicznym im. Giedymina na kie-runku zarządzanie organizacją. W 2003 r. uzyskała dyplom licencjata. W latach 2000– 2005 była studentką studiów magisterskich na kierunku ekonomia na Wydziale Ekono-mii i Zarządzania Uniwersytetu w Białym-stoku. Obroniła pracę magisterską pt. Kapitał ludzki na Litwie oraz uzyskała dyplom magistra z wyróżnieniem.

W 2005 r. rozpoczęła studia doktoranckie na tejże uczelni, które ukończyła w 2009 r. W 2012 r. obroniła rozprawę doktorską pt. Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju regionalnego Litwy.

Od 2008 r. jest zatrudniona na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie. Prowadzi wykłady i ćwiczenia z nastę-pujących przedmiotów: Międzynarodo-we stosunki gospodarcze, Gospodarka przestrzenna, Ekonomia integra-cji europejskiej, Ekonomika i polityka regio-nalna.

Zainteresowania zawodowe: kapitał ludzki i problematyka regionalna.

Zainteresowania prywatne: ogrodnictwo i pilates.  

Najważniejsze publikacje:

Monografia

Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju regionalnego na Litwie, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, 2015. ISBN 978-83-7431-458-9.

Artykuły w pracach zbiorowych i pismach naukowych

Migracje zarobkowe Litwinów i ich konsekwencje, „Kapitał ludzki w procesie przemian Europy Środkowej i Wschodniej. Aspekty makroekonomiczne i regionalne”, red. Wojciech Kosiedowski, Toruń, 2010, ss. 441–449.

Wpływ aplikacji środków UE na perspektywy rozwoju kapitału ludzkiego Litwy, „Optimum. Studia Ekonomiczne“, Białystok, 2012, Nr 6 (60), vol. 2, ss. 19–34.

Kapitał ludzki – czynnikiem czy barierą rozwoju terytoriów problemowych Litwy? (na przykładzie rej. solecznickiego), „Wpływ globalizacji i integracji na konkurencyjność

14-16.10.2022

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: