Kronika SNPL >>

Zebrania walne

24.9.2020

Koleżanki i Koledzy!

Informujemy, że na zebaniu walnym zostal wybrany nowy prezes SNPL:
prof. dr Wojciech Stankiewicz.

Został powołany również nowy skład zarządu: Barbara Dwilewicz, Alina Grynia, Renata Karpicz, Jan Kolendo, Krystyna Moroz-Łapin, Mirosław Szejbak, Aleksander Waszkiewicz oraz Jarosław Wołkonowski.

Zarząd SNPL

24.9.2020

Koledzy i Koleżanki!

Zarząd Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy zaprasza na walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się w dniu 25 września 2020 r. o godz. 18.00 w Domu Kultury Polskiej (sala 005).

Preliminarny porządek dzienny obrad walnego zebrania:

1. Sprawozdanie Zarządu SNPL z działalności Stowarzyszenia  za kadencję;

2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za kadencję;

3. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu SNPL i Komisji Rewizyjnej;

4. Wybory nowego prezesa;

5. Wybory zarządu SNPL;

6. Wybory Komisji Rewizyjnej.

Zarząd SNPL

07.05.2019

Szanowni członkowie Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy

15 maja 2019 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (Sala 302) o godz. 18.30 odbędzie się walne sprawozdawcze zebranie Stowarzyszenia (drugie) oraz kolejne zebranie zarządu.

Porządek dzienny zebrania walnego:

Sprawozdanie Zarządu SNPL z działalności za ubiegły rok
(prof. dr Henryk Malewski);

  1. Sprawozdanie skarbnika SNPL doc. dr Katarzyny Mikszy;
  2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SNPL;
  3. Dyskusja;
  4. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu SNPL, skarbnika SNPL oraz Komisji Rewizyjnej;
  5. Informacje oraz sprawy wniesione.
   

Zarząd Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy

9.9.2018

W dn. 11 października 2019 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76) odbędzie się walne zebranie Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (EFPSNT), której w roku bieżącym przewodniczy Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy (SNPL). W obradach walnego zebrania EFPSNT uczestniczą osoby funkcyjne Federacji, prezesi i delegaci stowarzyszeń narodowych oraz czlonkowie honorowi.  W tym samym dniu, po południu, odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Rola nauki i techniki w szybko zmieniającej się rzeczywistości” (udział w konferencji tylko po uprzedniej rejestracji).

Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (EFPSNT) – federacja polonijnych stowarzyszeń zajmujących się kwestiami nauki i techniki, prowadzących działalność w państwach europejskich. Federacja została założona w 2004 roku z siedzibą we Wiedniu. Do zasadniczych zadań Federacji należy stymulowanie współpracy między polonijnymi środowiskami naukowo-technicznymi, wspieranie integracji tych środowisk w Europie, reprezentowanie ich wspólnych interesów, popieranie współpracy polonijnych środowisk z analogicznymi środowiskami w Europie oraz propagowanie osiągnięć polskiej i polonijnej myśli naukowej, technicznej i gospodarczej. EFPSNT działa poprzez doroczne Walne Zebrania, organizację konferencji tematycznych oraz udział w konferencjach organizowanych przez inne organizacje polskie i polonijne. Lista stowarzyszeń członkowskich EFPSNT:

Informacja Zarządu SNPL

27.4.2018

Szanowni Koledzy,

zamieszczamy porządek dzienny zebrania walnego, które się odbędzie dzisiaj, 27 kwietnia 2018 r. o godz. 18:

Porządek dzienny:

1. Zatwierdzenie porządku dziennego sprawozdawczego zebrania walnego;

2. Wybory przewodniczącego i sekretarza sprawozdawczego zebrania;

3. Wybory Komisji Skrutacyjnej;

4. Sprawozdanie Zarządu SNPL z działalności za rok miniony
     (kwiecień 2017 – kwiecień 2018);

5.  Sprawozdanie skarbnika SNPL dr Katarzyny Mikszy;

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SNPL;

7. Dyskusja;

8. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu, Skarbnika oraz Komisji Rewizyjnej;

9. Sprawy wniesione.`

Prosimy o aktywne uczestnictwo.

Zarząd SNPL

16.4.2017

21 kwietnia 2017 r. o godz. 18.00 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (sala 005) odbędzie się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze SNPL.

Porządek dnia walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego SNPL.

Sprawozdanie roczne (trzecie) z działalności Zarządu SNPL
(kwiecień 2016 r.-kwiecień 2017 r.)

Sprawozdanie z działalności Zarządu SNPL za kadencję (2014-2017).

27.05.2016

Protokół Walnego Zebrania Sprawozdawczego Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy z dn. 21 kwietnia 2016 r.

Protokół Walnego Zebrania Sprawozdawczego (w drugim terminie) Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy z dn. 29 kwietnia 2016 r.

Sprawozdanie z działalności Zarządu SNPL za okres kwiecień 2015 r. – kwiecień 2016 r.

24.05.2015

Protokół Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy z dnia 24 kwietnia 2015 r.

Sprawozdanie z działalności Zarządu SNPL za okres maj 2014 – kwiecień 2015

Sprawozdanie finansowe SNPL za okres 24.04.2014 –18.04.2015

15.04.2016

Szanowni członkowie Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy!

Zarząd Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy zaprasza wszystkich członków na powtórne zebranie walne, które się odbędzie

29 kwietnia 2016 r. godz. 19.30

- po obradach konferencyjnych w sali koncertowej DKP.

Prosimy zapoznać się ze sprawozdaniem zarządu i skarnika za ubiegły rok.

17.01.2015

Protokół zebrania walnego SNPL z dnia 12 grudnia 2014 r.

20.12.2014

Informacja o zebraniu walnym SNPL z dnia 12 grudnia 2014 r.

8.05.2014

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy dn. 8 maja 2014 r.

Zarząd SNPL uprzejmie informuje, że na swym posiedzeniu w dniu 4 kwietnia 2011 roku podjął decyzję o przeprowadzeniu walnego sprawozdawczo-wyborczego zebrania w dniu:

1 termin - 15 kwietnia 2011 roku (piątek) o godz. 16.30 – sala 305 DKP;

2 termin - 29 kwietnia 2011 roku (piątek) o godz. 16.30 – sala 305 DKP z następującym porządkiem obrad:


I. Sprawozdanie prezesa i Zarządu SNPL z działalności za rok 2010 i kadencję;

II. Sprawozdanie komisji rewizyjnej z działalności SNPL za rok 2010;

III. Prezentacja Rocznika SNPL za rok 2010 Tom 9;

IV. Przyjęcie nowych członków do Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy;

V. Dyskusja nad sprawozdaniami;

VI. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań prezesa, Zarządu SNPL, komisji rewizyjnej;

VII. Wybory władz na kadencję 2011-2014 - prezesa SNPL, Zarządu SNPL oraz Komisji Rewizyjnej SNPL;

VIII. Przyjęcie uchwał walnego zebrania SNPL;

IX. Sprawy wniesione.


dr hab. Jarosław Wołkonowski prof. UwB
Prezes Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy

14-16.10.2022

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: