Sprawozdanie Zarządu SNPL kadencji 2011-2013/2014

I.  Skład osobowy SNPL:

Na początku okresu sprawozdawczego na liście SNPL było 74 członków.
Za okres sprawozdawczy 1 członek (Hipolit Mogilnicki) zmarł, 2 osoby (Ryszard Narkowicz i Maria Butrymowicz) wystąpiły ze Stowarzyszenia na własne życzenie, po uregulowaniu zadłużeń finansowych. W 2012 r. z listy członków Stowarzyszenia za nie płacenie w dłuższym okresie składek członkowskich zostało skreślona 21 osoba (Postanowienie zebrania walnego z dn. 11 kwietnia 2012 r.). Z powodu niepłacenia w dłuższym okresie składek członkowskich i braku kontaktu z SNPL w 2013 r. wygasło członkostwo Piotra Szulskiego.

W ciągu okresu sprawozdawczego w 2011 r. przyjęto do Stowarzyszenia 2 nowych członków (dr hab. prof. Macieja Marszała z Wrocławia oraz dr Elżbietę Kuzborską), w r. 2012 przyjęto do Stowarzyszenia 4 nowych członków: dr Jolantę Urbanowicz, dr Lilianę Narkowicz, dr Irenę Fedorowicz, dr Wiesławę Osińską oraz w 2013 r. 3 nowych członków:  dr Wiktorię Medeliene, dr Jerzego Zarankę, dr hab. Zdzisława Gębołysia.

Na dzień 24 kwietnia 2014 r. na liście Stowarzyszenia jest 58 członków.
Zarząd SNPL pracował w składzie: Barbara Dwilewicz, Ryszard Gaidis, Bogusław Grużewski (Prezes), Henryk Malewski, Mirosław Szejbak, Łukasz Wardyn oraz Brigita Żuromskaite.
Do Komisji rewizyjnej wchodzili: Krystyna Moroz-Łapin (przewodnicząca), Irena Mikłaszewicz oraz Stanisław Hejbowicz.
Obowiązki skarbnika pełniła Henryka Ilgiewicz.
II. Działalność wydawnicza i informacyjna:
1. Wspólnie z Domem Kultury Polskiej w Wilnie w 2012 roku co miesiąc regularnie były organizowane wykłady powszechne.

2. Rozszerzając współpracę informacyjno-edukacyjną, wspólnie z Europejską Fundacją Praw Człowieka zorganizowaliśmy 5 szkoleń i jedno spotkanie informacyjne.

3. Od początku 2013 r. otwarte wykłady powszechne w DKP organizowaliśmy wspólnie ze Stowarzyszeniem Polaków Inżynierów i Techników Litwy. Zorganizowano 3 wykłady ( w tym z Ministrem Energetyki Panem Jarosławem Niewierowiczem).

4. W okresie sprawozdawczym pod auspicjami SNPL działalność wydawnicza była prowadzona bardzo aktywnie. Zostały opracowane i wydane 2 tomy Rocznika SNPL:  tom 10/11za lata 2011-2012 oraz tom 12 za rok 2013.

5. Pośrednicząc projektowi członka SNPL doc. dr. Jolanty Urbanowicz, w „Magazynie Wileńskim” ukazały się artykuły przedstawiające sylwetki niektórych członków SNPL;

6. Rozszerzaliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem Polaków Inżynierów i Techników Litwy. Otwarty wykład został wygłoszony na inauguracji międzynarodowych zawodów pływackich w Ostrowie Mazowieckiej.

III. Działalność naukowa:
1. W minionym okresie członkowie SNPL brali udział w różnych konferencjach naukowych zarówno lokalnych, jak i międzynarodowych, wygłaszając referaty na różne tematy (m.in. w Brukseli, Wrocławiu, Olsztynie, Poznaniu, na Uniwersytecie Wileńskim, Uniwersytecie im. Romera, w Wileńskiej Filii Białostockiego Uniwersytetu, na Uniwersytecie Technicznym im. Giedymina i innych placówkach naukowo-edukacyjnych);

2.SNPL (głównie siłami Zarządu) w 2012 r. przygotowało i przedstawiło podanie do Ministerstwa Kultury RL na wsparcie organizacyjnych wydatków konferencji naukowej, która była planowana na koniec września oraz wspólnie z Europejską Fundacją Praw Człowieka do Europejskich Funduszy Socjalnych na przeprowadzenie badań socjalno-ekonomicznych regionu Wileńszczyzny. Wsparcie nie zostało przyznane.

3. SNPL (głównie siłami Zarządu) 27 września 2012 r. współpracując z Ambasadą Rzeczpospolitej Polskiej oraz Wileńską Filią UwB zorganizowało i przeprowadziło międzynarodową konferencję naukową „Polacy litewscy czy Polacy na Litwie? Problemy tożsamości narodowej (XIX – XXI w.)” z cyklu „Wileńszczyzna wczoraj, dziś, jutro”. Odczyty przedstawiło 12 prelegentów z różnych krajów oraz placówek naukowych. Swoim uczestnictwem Konferencję zaszczycili Ambasador RP Pan Janusz Skolimowski oraz Dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie Pani dr. Małgorzata Kasner.

4. Grupa członków SNPL (Bogusław Grużewski, Henryka Ilgiewicz, Tadeusz Łozowski, Greta Rudziańska, Halina Turkiewicz) zaproszona przez Centrum Badań Wschodnich przy Ośrodku Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie oraz Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego uczestniczyła 14-15 września 2012 r. na II Zjeździe Uczonych Polskiego Pochodzenia z Europy Środkowo-Wschodniej i na konferencji ,,Wkład uczonych polskiego pochodzenia w naukę kraju zamieszkania“ w Olsztynie. B. Grużewski, H. Ilgiewicz oraz H. Turkiewicz opracowali i przedstawili na konferencji referaty. 

5. Członkowie SNPL (B. Grużewski, H. Ilgiewicz) brali udział w dyskusji panelowej o dawnych i współczesnych związkach lubelsko-wileńskich, która odbyła się w dn. 16 listopada 2012 r. w Lublinie. Dyskusja była zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna w Lublinie, Bibliotekę Uniwersytecką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie oraz Fundację Niepodległości w Lublinie. Patronat honorowy sprawował prezydent miasta Lublina  Krzysztof Żuk.

6. SNPL wspólnie z Polskim Towarzystwem Myśli Politycznej 9-11 kwietnia 2014 r. współpracując z Ambasadą Rzeczpospolitej Polskiej oraz przy finansowym wsparciu MSZ RP zorganizowało i przeprowadziło międzynarodową konferencję naukową „Rodzinna Europa. Europejska myśl polityczna a wyzwania XXI wieku”. Odczyty przedstawiło 62 prelegentów z różnych krajów oraz placówek naukowych. Swoim uczestnictwem Konferencję zaszczycili Ambasador RP Pan Jarosław Czubiński, Wiceminister Edukacji i Nauki RL Pani Edyta Tamosiunaite, Sygnatariusz Aktu Niepodległości Litwy Pan Cz
esław Okińczyc oraz wielu innych. Podstawowe trudy organizacyjne Konferencji legły na barki prof. Henryka Malewskiego, który wywiązał się z nich perfekcyjnie.

7. SNPL wspólnie z Universitas Studiorum Polona Vilnensis pod przewodnictwem prof. R.Brazisa w końcu czerwca 2013 r. zorganizował i przeprowadził XVII Międzynarodową Konferencję naukową „Nauka a jakość życia”. Z Ramienia SNPL było wygłoszono 3 referaty.

8. Zarząd SNPL wyraził zgodę i współpracuje z Universitas Studiorum Polona Vilnensis w organizowaniu XVIII Międzynarodowej Konferencji naukowej „Nauka a jakość życia” w czerwcu-lipcu 2014 r.

9.Zarząd współpracując z członkami SNPL przygotował i złożył w 2013 r. do Ambasady RP trzy projekty o wsparcie finansowe. Wszystkie projekty otrzymały pełne lub częściowe wsparcie i na dzień dzisiejszy zostały pomyślnie zrealizowane. Projekt wsparcia Konferencji „Rodzinna Europa” jest w toku uporządkowania rozliczeń finansowych.

10. Członkowie SNPL w 2013 r. o wsparcie finansowe zwracali się również do Ministerstwa Kultury RL, ale ich wnioski nie otrzymały wsparcia.

IV.  Inna działalność:

1. Odbyło się 25 bezpośrednich posiedzeń Zarządu SNPL, ale jest utworzona elektroniczna grupa dyskusyjna Zarządu, więc wiele pytań rozwiązuje się operacyjnie drogą obrad elektronowych;

2. SNPL składał kwiaty na Rossie z okazji polskich świąt narodowych: 3 Maja i 11 Listopada;

3. Członkowie Zarządu SNPL opracowali artykuł o działalności SNPL, który został rozesłany do różnych organizacji Polonijnych i naukowych Polski oraz polskich mas-mediów Wileńszczyzny;

4. Został opracowany (uaktualniony) kwestionariusz i przeprowadzone badanie opinii członków SNPL o możliwościach doskonalenia działalności naszego Stowarzyszenia oraz osobistego zaangażowania jego członków we wspólną działalność;

5. Członkowie Zarządu SNPL stale prowadzili bezpośrednie rozmowy z kierownictwem polskich organizacji pozarządowych na Wileńszczyźnie, Ambasadą RP w Wilnie, Wileńską Filią UwB, Kierownictwem DKP w Wilnie w sprawie zwiększenia efektywności działania SNPL oraz większego zaangażowania jego członków.

6.    Na początku marca 2014 r. Zarząd SNPL zwrócił się do Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych o przystąpienie do tej organizacji. Pośrednikiem naszego zgłoszenia było Stowarzyszeniem Polaków Inżynierów i Techników Litwy, które już jest członkiem EFPSNT.

V. Stan majątkowy i finansowy:

1. Na 21 marca 2012 roku SNPL ogółem posiadało 899,61 Lt.
Stan finansowy na 24 kwietnia 2014 roku:
– w kasie – 1782,87 Litów oraz 700 Euro;
– na koncie bankowym – 1178,40 Litów oraz 250 Euro;

Ogółem SNPL posiada 6238,77 Litów

2.  Stan majątkowy bez zmian. W ciągu okresu sprawozdawczego pokryliśmy koszta korzystania z pokoju nr. 206 w DKP do końca roku 2014 oraz strony internetowej. W 2012 r. rozwiązaliśmy umowę z TEO na korzystanie z telefonu linii stacjonarnej (szczegóły w Aktach Rewizji Komisji Rewizyjnej SNPL).

24 kwietnia 2014 r. 

Prezes SNPL               prof. dr hab. Bogusław Grużewski