„Wieczór Prezesów”

29 sierpnia 2014 roku w Domu Kultury Polskiej odbyło się, przewidziane w rocznym planie działalności Zarządu SNPL, spotkanie prezesów (byłych i obecnego) Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy (patrz fotografię), którego celem było omówienie problemów i perspektyw działalności Stowarzyszenia oraz aktywizacja współpracy z Filią UwB i USPV.

Kilkugodzinne spotkanie, które miało format swobodnej dyskusji, pokazało, że istnieją znaczne możliwości i rezerwy aktywizacji takiej współpracy.

We wstępnym słowie prof. Henryk Malewski poinformował zebranych o pierwszych miesiącach działalności nowego Zarządu SNPL i realizacji przedsięwzięć przewidzianych w rocznym planie. Jednym z najbardziej aktualnych tematów była i pozostaje sprawa wydania Rocznika SNPL, który powinien się ukazać w połowie grudnia, gdyż to jest przewidziane w Umowie zawartej z Wydziałem Konsularnym Ambasady RP. Prof. Romuald Brazis obiecał, że kilka referatów, które zostały wygłoszone na XVIII wileńskiej konferencji „Nauka a jakość życia”, zorganizowanej przez USPV przy udziale SNPL, mogą być (po wcześniejszym uzgodnieniu z autorami) przekazane do publikacji w Roczniku. Trzeba podkreślić, że prof. R. Brazis już wywiązał się z tej obietnicy.

Inną istotną sprawą dla Stowarzyszenia jest opracowanie dużego wielopłaszczyznowego projektu naukowo-badawczego z kolegami z Polski. Celem tego projektu jest próba aktywizacji i konsolidacji rozproszonego i „wielobranżowego” kontyngentu naukowego Polaków Litwy. Prof. H. Malewski poinformował zebranych o wstępnych rozmowach na ten temat prowadzonych z przedstawicielami polskich ośrodków naukowych, w tym z prof. Zbigniewem Kurczem z Uniwersytetu Wrocławskiego, i przekazał słowo prof. Bogusławowi Grużewskiemu, który jest odpowiedzialny w Zarządzie za przygotowywanie i realizację projektów naukowych. Prof. H. Malewski wspomniał też o projekcie „Bibliografia druków w języku polskim wydanych na Litwie od 1944 do 2014 r.”, który z ramienia SNPL realizuje prof. Zdzisław Gębołyś. Do opracowania własnego projektu przygotowuje się dr Irena Mikłaszewicz.

Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego UwB prof. Jarosław Wołkonowski poinformował zebranych o osiągnięciach i problemach Wydziału. Jednym z priorytetowych celów jest kwestia uruchomienia studiów magisterskich na Wydziale. Po kilku latach starań do zrealizowania tego pomysłu jest potrzebny już tylko podpis Ministra Oświaty i Nauki RL Dainiusa Pavalkisa. Po spotkaniu prezesów, 4 września podpis ten został złożony i na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym UwB w Wilnie rozpoczyna się rekrutacja na studia II stopnia (magisterskie).

Jednym ze sposobów aktywizacji działalności Stowarzyszenia i realizacji szczytnego zadania służącego promowaniu nauki jest poszukiwanie i wspieranie młodych talentów. Tutaj pole do popisu mają nauczyciele akademiccy i, jak podkreślił prof. B. Grużewski, w tej dziedzinie musimy aktywnie współpracować z młodzieżą Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego UwB, pomagać im w stawianiu pierwszych kroków w nauce. Nie można zapominać również o Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym, gdzie jest kierunek Filologia polska. Na tym przyczółku nadal aktywnie działają nasi członkowie Stowarzyszenia doc. dr Barbara Dwilewicz, doc. dr Halina Turkiewicz i inni. Mamy też wykładowców na Uniwersytecie Wileńskim, Uniwersytecie im. Michała Romera oraz innych uczelniach litewskich, gdzie studiuje młodzież polska z Wileńszczyzny. Musimy pamiętać też o niemałej grupie młodzieży polskiej z Litwy, która studiuje za granicą i nie tylko w Polsce. Zarząd SNPL powinien dążyć do aktywizacji kontaktów z tą grupą młodzieży, gdyż są to potencjalni członkowie Stowarzyszenia.

W czasie spotkania były poruszone także inne sprawy dotyczące nie tylko sensu stricto działalności naukowej, ale np. miejsca Stowarzyszenia w życiu społeczności polskiej na Litwie. Prezesi uznali, że takie spotkania w wąskim gronie są pożyteczne i mogą się przyczynić do powstania nowych ciekawych inicjatyw i służyć aktywizacji działalności Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy.

Informację przygotował

Prezes Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy

Prof. dr Henryk Malewski