Konferencja SNPL 2024 – zaproszenie

Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy ma zaszczyt zaprosić na

XI Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję Naukową pt.
Miejsce Litwy i Polski w procesach integracji (dezintegracji) regionalnej i euroatlantyckiej – postępy, wyzwania, perspektywy

która odbędzie się w dniach 23–25 maja 2024 r.
w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej (ul. Šv. Jono 3) oraz
w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76)

Język konferencji: polski i litewski (tłumaczenie symultaniczne)

Partnerzy konferencji: Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego, Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, czasopismo Uniwersytetu Warszawskiego „Przegląd Europejski”, Wydział Prawa Uniwersytetu Wileńskiego, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Centrum Naukowo-Badawcze: Polska-Ukraina, Akademia WSB, Dom Kultury Polskiej w Wilnie (DKP), Center for Constitutionalism and Human Rights, Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego, Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Akademia Górnośląska.

Rada programowa konferencji

prof. dr hab. Juliusz Engelhardt, Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Katarzyna Szczepańska–Woszczyna, prof. AWSB
dr hab. Teresa Gardocka, prof. Uniwersytetu SWPS
dr hab. Beata Glinkowska–Krauze, prof. Uniwersytetu Łódzkiego
dr hab. Marek Walancik, prof. AWSB
dr hab. Monika Bąk, prof. Uniwersytetu Gdańskiego
prof. Bogusław Grużewski, Uniwersytet Wileński
dr hab. Małgorzata Dziembała, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
prof. Liudmila Ulyashyna, EHU, Center of the Constitutionalism and Human Rights
dr hab. Małgorzata Halicka, prof. Uniwersytetu w Białymstoku
dr hab. Wojciech Lis, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
dr hab. Agnieszka Orzelska–Stączek, prof. Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Grażyna Wojtkowska–Łodej, prof. Szkoły Głównej Handlowej
dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego
dr Marta Adamczyk, Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Opis wydarzenia

W 2024 roku przypada okrągła rocznica podpisania polsko-litewskiego traktatu o przyjaznych sto-sunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy. Podpisanie Traktatu rozpoczyna okres partnerstwa stra-tegicznego między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Litewską w dochodzeniu do Unii Europejskiej i NATO. Przypadająca rocznica jest dobrą okazją do przeglądu jego realizacji przez obie strony wskazując postępy oraz sprawy wymagające załatwienia. Temu tematowi Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy (SNPL) zamierza poświęcić pierwszy dzień obrad kolejnej międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji naukowej, poświęconej szeroko rozumianym procesom integracyjnym oraz miejscu Litwy i Polski w nich. Kraje te łączy nie tylko wspólna historia, lecz również wspólne projekty infrastrukturalne i energetyczne, które przyczyniają się do wzmocnienia bezpieczeństwa i rozwoju regionu. W panelu dyskusyjnym pt. Trzy dekady polsko-litewskiego Traktatu – oczekiwania, realizacja, perspektywy wezmą udział eksperci z Polski (dr Andrzej Olechowski, prof. Jan Widacki) oraz z Litwy (Albinas Januška, dr Dainius Junevičius, Czesław Okińczyc).

W kolejnych dniach obrad zamierzeniem organizatorów będzie identyfikacja najważniejszych zja-wisk i procesów zachodzących w gospodarce europejskiej i światowej, wyłonienie problemów i wyzwań zarówno tych wynikających z przeszłości, jak i współczesnych oraz wymiana poglądów uczestników konferencji. Obchodzona rocznica podpisania polsko-litewskiego Traktatu zachęca do pochylenia się nad tym zagadnieniem i spojrzenia na nie przez pryzmat wielu dyscyplin naukowych. Naukowcy, przedstawiciele biznesu i administracji, a także polscy i litewscy eksperci w trakcie dyskusji wskażą najważniejsze trendy, zjawiska i procesy, które decydowały, decydują oraz decydować będą o perspektywach europejskiej i światowej gospodarki w roku bieżącym i kolejnych latach.

Podczas obrad podjęte zostaną następujące zagadnienia:

 1. Relacje Polski i Litwy po odzyskaniu niepodległości przez pryzmat Traktatu o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy – ujęcie historyczne, polityczne, prawne, kulturowe, edukacyjne i gospodarcze;
 2. Procesy integracyjne i dezintegracyjne w Europie w perspektywie historycznej i kulturowej (kulturowe korzenie Europy, tożsamość europejska, edukacja, procesy migracyjne etc.);
 3. Polityczne, prawne i gospodarcze wymiary współpracy międzynarodowej (unilateralne, bilateralne i multilateralne strategie, mniejszości narodowe etc.);
 4. Ekonomiczne i społeczne aspekty procesów integracyjnych (wymiana handlowa, rynek pracy, inwestycje zagraniczne, nierówności, konkurencyjność, zrównoważony rozwój, transformacja cyfrowa etc.);
 5. Bezpieczeństwo narodowe w perspektywie wielowymiarowej (zagrożenia militarne, ekologiczne, energetyczne, ekonomiczne, nielegalna imigracja, cyberbezpieczeństwo, projekty strategiczne etc.).

Oferta publikacyjna:

 • Rozdział w Roczniku SNPL (wydawany pod auspicjami Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej) – 20 pkt. z listy wydawnictw MEiN;
 • „Przegląd Europejski”(j. polski, j. angielski) – 70 pkt. MEiN;
 • „Studia Sieci Uniwersytetów Pogranicza” (j. angielski) – 70 pkt. MEiN;
 • „Miscellanea Historico-Iuridica” (j. polski, j. angielski) – 100 pkt. MEiN;
 • „Współczesna Gospodarka” (j. polski, j. angielski) – 40 pkt. MEiN;
 • „International Business and Global Economy” (j. angielski) – 20 pkt. MEiN.
 • „Cultural Management: Science and Education” (j. angielski) – 40 pkt. MEiN
 • „Forum Scientiae Oeconomia” (j. angielski) – 70 pkt. MEiN
 • „Dyskurs Prawniczy i Administracyjny” (j. polski, angielski, niemiecki, włoski i francuski) – 70 pkt. MEiN
 • „Zeszyty Naukowe Akademii Górnośląskiej” (j. polski, j. angielski) – 70 pkt. MEiN

W zgłoszeniu można wskazać preferencje publikacyjne, jednak o ostatecznej kwalifikacji będzie decydować Komitet organizacyjny biorąc pod uwagę zgodność artykułu z tematyką i wymogami poszczególnych wydawnictw. Warunkiem publikacji jest uzyskanie pozytywnych recenzji oraz decyzja redakcji wydawnictwa o przyjęciu tekstu do publikacji.

Patronat medialny:

Opłata konferencyjna:

Wariant I (pełny udział w konferencji włączając publikację oraz wyjazd studialny)

 • Uczestnicy zewnętrzni (niebędący członkami SNPL) – 200 EUR/osoba
 • Doktoranci (niebędący członkami wspierającymi SNPL) –- 170 EUR/osoba
 • Członkowie SNPL – 120 EUR/osoba

Opłata obejmuje: materiały konferencyjne, certyfikat aktywnego uczestnictwa w konferencji, wyżywienie w dniach 2325.05 zgodnie z programem, wyjazd studialny oraz publikację.

Wariant II (udział w konferencji włączając publikację bez wyjazdu studialnego)

 • Uczestnicy zewnętrzni (niebędący członkami SNPL) – 160 EUR/osoba
 • Doktoranci (niebędący członkami wspierającymi SNPL) – 130 EUR/osoba
 • Członkowie SNPL – 80 EUR/osoba

Opłata obejmuje: materiały konferencyjne, certyfikat aktywnego uczestnictwa w konferencji, wyżywienie w dniach 2325.05 zgodnie z programem oraz publikację.

Wariant III (udział w konferencji bez publikacji z wyjazdem studialnym)

 • Uczestnicy zewnętrzni (niebędący członkami SNPL) – 170 EUR/osoba
 • Doktoranci (niebędący członkami wspierającymi SNPL) – 140 EUR/osoba
 • Członkowie SNPL –  90 EUR/osoba

Opłata obejmuje: materiały konferencyjne, certyfikat aktywnego uczestnictwa w konferencji, wyżywienie w dniach 2325.05 zgodnie z programem oraz wyjazd studialny.

Wariant IV (udział w konferencji bez publikacji i wyjazdu studialnego)

 • Uczestnicy zewnętrzni (niebędący członkami SNPL) – 130 EUR/osoba
 • Doktoranci (niebędący członkami wspierającymi SNPL) – 100 EUR/osoba
 • Członkowie SNPL  –50 EUR/osoba

Opłata obejmuje: materiały konferencyjne oraz wyżywienie w dniach 2325.05 zgodnie z programem.

W ramach wyjazdu studialnego organizatorzy zapewniają: transport autokarem, opiekę pilota-przewodnika, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, kolację w restauracji „Sakwa” w Wilnie.

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy SNPL:

Lietuvos lenkų mokslininkų draugija (Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy)

Bank – SWEDBANK
Kod banku – 73000
Numer konta – LT 687300010002449828

SWIFT/BIC kod – HABALT22
Adres banku – Konstitucijos pr. 20A, Vilnius, LT-03502

W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko z dopiskiem: “SNPL – Konferencja 2024”.

Ważne terminy:

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji (wraz z tytułem referatu i abstraktem) poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego oraz wybór jednej z czterech opcji udziału do 15 kwietnia 2024 r. 25 kwietnia

Potwierdzenie przez organizatorów przyjęcia referatu na bieżąco

Wniesienie opłaty konferencyjnej zgodnie z wybraną opcją udziału do 20 kwietnia 2024 r.

Opracowanie i przesłanie programu konferencji do 10 maja 2024 r.

Przesłanie pełnego tekstu referatu – do 30 czerwca 2024 r.

Komitet organizacyjny konferencji:

dr hab. Alina Grynia – Przewodnicząca
prof. dr Wojciech Stankiewicz
dr hab. Jarosław Wołkonowski, prof. UwB
doc. dr Krystyna Moroz-Łapin
doc. dr Barbara Dwilewicz
dr Jan Kolendo
prof. dr Aleksander Waszkiewicz  
Sekretariat konferencji:  
dr Renata Karpicz (skarbnik)
dr Regina Łaszakiewicz  
Aktualne informacje na stronie:
https://www.snpl.lt/new/?p=2857  
Kontakt: e-mail: konferencja2024@snpl.lt

Ramowy program konferencji:

23 maja 2024 r. (czwartek, Ambasada RP w Wilnie)
10.00 – 10.30 Rejestracja uczestników
10.30 – 11.00 Otwarcie konferencji i wystąpienia gości honorowych
11.00 – 13.00 Panel dyskusyjny z udziałem wiodących ekspertów z Polski i Litwy
13.00 – 14.00 Przerwa kawowa
14.00 – 16.00 Sesja plenarna
16.15 – 17.30 Catering
17.30 Zwiedzanie Wilna, piesza wycieczka z przewodnikiem
 
24 maja 2024 r. (piątek, DKP, obrady równoległe w dwóch salach)
10.00 – 13.15 Obrady w sekcjach
10.45 – 11.15 Przerwa kawowa
13.30 – 14.30 Obiad w restauracji „Pan Tadeusz” (DKP)
14.45 – 18.15 Obrady w sekcjach
16.30 – 17.00 Przerwa kawowa
18.30 – 21.30 Uroczysta kolacja w restauracji „Pan Tadeusz”
 
25 maja 2024 r. (sobota, DKP, sala 305)
10.00 – 11.45 Podsumowanie obrad i zakończenie konferencji
12.00 – 13.00 Obiad w restauracji „Pan Tadeusz”
13.00 – 18.00 Wyjazd studialny –Historyczne okolice Wilna: Troki i Zatrocze
18.00 – 19.00 Powrót do Wilna
20.30 – 21.30 Kolacja w restauracji „Sakwa”

Zakwaterowanie:

Polecane miejsce zakwaterowania uczestników konferencji – hotel Pan Tadeusz *** (DKP). Uczestników, którzy dokonają rezerwacji noclegów za pośrednictwem organizatorów poprzez wypełnienie Karty zgłoszenia (do wyczerpania wolnych miejsc) będą obowiązywać preferencyjne ceny:

 • pokój 1-osobowy wraz ze śniadaniem – 45 EUR / 1 doba
 • pokój 2-osobowy wraz ze śniadaniem – 55 EUR / 1 doba
 • podatek turystyczny – 2 EUR/1 doba/ 1 os.

Karta zgłoszenia uczestnictwa

Zaproszenie (plik do pobrania, pdf)

Kvietimas dalyvauti konferencijoje (pdf).