In memoriam – Edward Szpilewski

 1935 – 2017

Matematyk, informatyk, nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk technicznych, profesor

Urodził się 29 V 1935 roku w Mińsku. W 1958 r. ukończył z wyróżnieniem matematykę na Uniwersytecie Wileńskim i zaczął pracować jako nauczyciel matematyki w Szkole Średniej nr 5 (obecnie im. J. Lelewela) w Wilnie. W latach 1959–1961 studiował technikę obliczeniową i informatykę w Moskiewskim Instytucie Energetycznym. W latach 1964–1967 r. odbywał studia doktoranckie w Instytucie Automatyki i Telemechaniki Akademii Nauk ZSRR w Moskwie.

Tamże w 1968 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych, a w roku 1984 – stopień naukowy doktora habilitowanego, który został nadany przez Radę Naukową Instytutu Problemów Sterowania AN ZSRR. W 1997 senat Uniwersytetu Technologicznego w Kownie nadał mu tytuł profesora.

Opublikował ponad 100 artykułów naukowych w kraju i za granicą, m.in.:

  1. Dynamic methods for random processes recognition, [w:] Computers & Mathematics with Application. Vol. 19, No 1, Oxford, UK, 1990, s. 123-132. ISSB 0898-1221;
  2. Discriminant analysis of random processe, [w:] INFORMATICA, Vol. 2, No 1, Vilnius 1991, s. 77-99. ISSN 0868-4952;
  3. Recursive algorihms of Time Series Obserwations Recognition, [w:] INFORMATICA , Vol. 11, No3. 2000, s. 311-324.

 W latach 1967-1984 pracował jako starszy pracownik naukowy w Instytucie Fizyki i Matematyki AN Litwy, w l. 1984-2002 pracował na stanowisku głównego pracownika naukowego Instytutu matematyki i Informatyki AN Litwy. Jednocześnie od roku 1971 zajmuje się też pracą pedagogiczną. Pracował na stanowisku docenta w Katedrze Matematyki Wyższej Szkoły Radiotechniki w Wilnie, na stanowisku profesora: w Katedrze Informatyki Wileńskiego Uniwersytetu Technicznego im. Gedymina, w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Szczecińskiego, w Instytucie Informatyki Uniwersytetu w Białymstoku.

Był inicjatorem i założycielem Stowarzyszenia Polaków Naukowców Litwy. W latach 1989-1995 organizował i prowadził Olimpiadę Matematyczną dla uczniów szkół z polskim językiem nauczania. Wyjeżdżał z laureatami olimpiady na Ogólnopolską Olimpiadę Matematyczną do Warszawy. Od roku 1991 organizuje wyjazdy nauczycieli matematyki na Seminarium Edukacji Matematycznej organizowane przez Polskie Towarzystwo matematyczne w różnych miastach Polski. Od roku 1994 organizuje Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur Europejski” w szkołach polskich Wilna i Wileńszczyzny. Od 2001 r. jest wiceprzewodniczącym komitetu organizacyjnego konkursu na Litwie. Był inicjatorem i członkiem Komitetu Założycielskiego Uniwersytetu Polskiego w Wilnie. Od 1991 r. pełnił obowiązki prorektora ds. nauczania oraz kierownika Katedry Matematyki. Nawiązał kontakty z Politechniką Warszawską, organizował semestralne studia dla studentów UPW na Politechnice Warszawskiej.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP.

Zmarł w 2017 roku. Cześć Jego pamięci.

Powrót do Listy członków SNPL