Świąteczne spotkanie członków i sympatyków SNPL (6.01.2019)

6 stycznia 2019 r. w Domu Kultury Polskiej odbyło się świąteczne spotkanie członków i sympatyków SNPL, w którym uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia, nasi przyjaciele i goście honorowi. Prezes SNPL prof. Henryk Malewski przywitał członków Stowarzyszenia oraz gości, w tym również Zastępcę Ambasadora RP w Wilnie Pana Grzegorza Poznańskiego.                 

Prof. Henryk Malewski podkreślił, że świąteczny okres bożonarodzeniowy jest okresem radości, nadziei i wiary w spełnienie się wszystkich planów. Prezes SNPL z tej okazji złożył wszystkim zebranym, zarówno członkom SNPL i ich bliskim, jak i sympatykom oraz przyjaciołom SNPL wszystkiego najlepszego w 2019 roku. Niech to będzie rok spokojnej i owocnej pracy, niech w tym roku poznamy nowych wartościowych ludzi, niech nic nie staje na przeszkodzie w realizacji naszych zamierzeń. Niech wszystkie problemy, nieporozumienia i troski pozostaną w 2018 roku.

Przed rozpoczęciem świątecznego spotkania odbyło się otwarte posiedzenie Zarządu SNPL, na którym został rozpatrzony wniosek  dr. Henryka Mordasa o przyjęcie go do Stowarzyszenia. Rekomendacji dla Henryka Mordasa udzielili prof. dr Wojciech Stankiewicz i dr Renata Karpicz. Henryk Mordas przedstawił pokrótce swój życiorys i opowiedział o swojej pracy. Prof. Wojciech Stankiewicz scharakteryzował kolegę i zaproponował Zarządowi SNPL przyjęcie go do Stowarzyszenia. Wszyscy obecni na świątecznym spotkaniu członkowie Zarządu (7 osób) głosowali „za”. Prezes SNPL prof. Henryk Malewski pogratulował dr. Henrykowi Mordasowi i wyraził nadzieję, że aktywnie włączy się on w działalność Stowarzyszenia.
Prof. Henryk Malewski przedstawił także sylwetki nowych członków SNPL: doc. dr. Mirosława Dawlewicza, mgr. Jana Kondratowicza,  dr Renaty Karpicz, którzy zostali  przyjęci do Stowarzyszenia w 2018 r. Zaznaczył, że do Stowarzyszenia obecnie należy 68 członków zwyczajnych, 4 członków seniorów, 5 członków wspierających, 4 członków honorowych. Na spotkaniu zostali uhonorowani jubilaci oraz członkowie, którym Zarząd za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia nadał tytuły członka honorowego SNPL: prof. dr hab. Tadeusz Łozowski (SNPL) i prof. dr. hab. Julian Zdzisław Winnicki (Uniwersytet Wrocławski).

Już stało się tradycją, że świąteczne zebranie jest świetną okazją do uczczenia jubilatów.  Obecnym na sali jubilatom – dr. Marianowi Grygorowiczowi, dr. Ryszardowi Kuźmie, prof. dr. hab. Tadeuszowi Łozowskiemu, dr Grecie Rudziańskiej, dr. Eugeniuszowi Wasilewskiemu – złożono serdeczne życzenia i wręczono kwiaty  Z różnych powodów w spotkaniu nie mogli uczestniczyć inni jubilaci, a mianowicie: prof. dr Honorata Danilczenko, prof. dr hab. Maciej Marszał i dr Robert Bartoszewicz.

Doc. dr Barbara Dwilewicz w krótkim przemówieniu opowiedziała o drugiej edycji Konkursu SNPL na najlepszą pracę kwalifikacyjną (magisterską lub licencjacką) dotyczącą Wileńszczyzny oraz ogłosiła jego zwycięzców, którzy otrzymali dyplomy SNPL oraz nagrody rzeczowe. Nagrodę główną z rąk Zastępcy Ambasadora RP w Wilnie Pana Grzegorza Poznańskiego otrzymał magister ekonomii Uniwersytetu w Białymstoku (absolwent Wydziału Ekonomiczno-Informatyczego  w Wilnie) Dariusz Kadziewicz (Dariuš  Kadevič) za pracę  pt. „Wpływ wzrostu gospodarczego na dobrobyt społeczny w Polsce i na Litwie w latach 2005-2015”, promotor dr hab. Jarosław Wołkonowski, prof. UwB.

Zostały przyznane dwa wyróżnienia, które otrzymali: Ewelina Leśniewska (Evelina Lesnevska), magister ekonomii Uniwersytetu w Białymstoku (absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Informatyczego  w Wilnie) za pracę magisterską pt. „Zróżnicowanie dochodowe na Litwie w latach 2005–2015”, promotor dr hab. Jarosław Wołkonowski, prof. UwB;  Marek Domański (Marek Domanskij), absolwent Wileńskiego Uniwersytetu Edukologicznego za pracę licencjacką pt. „Wpływ języka rosyjskiego na zasób leksykalny języka uczniów szkół polskich na Wileńszczyźnie”, promotor doc. dr Barbara Dwilewicz. Dyplomy SNPL oraz nagrody wyróżnionym osobom wręczył Prezes SNPL Henryk Malewski.

Prezes SNPL krótko podsumował działalność Stowarzyszenia za rok 2018,  ze szczególnym podkreśleniem działalności  naukowej, której  jedną z form są konferencje. Znaczącym nie tylko dla SNPL zdarzeniem była V Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. Setna rocznica rozpadu imperiów. Państwa narodowe a kwestia mniejszości narodowych w Europie (aspekty historyczne, społeczno-polityczne, prawne i kulturowe). Informacja o konferencji jest zamieszczona w Roczniku SNPL 2018. Henryk Malewski wspomniał o liście od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, w którym Prezydent  życzył owocnych obrad i podkreślił znaczenie działalności SNPL. List przeczytał  obecny na konferencji doradca Prezydenta RP Bogusław Winid. W organizacji konferencji uczestniczyli wszyscy członkowie Zarządu, lecz  najwięcej pracy włożyli doc. dr Irena Fedorowicz, prof. dr Wojciech Stankiewicz, doc. dr Katarzyna Miksza i dr Jan Kolenda.

W 2019 roku odbędzie się  VI Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej i (aspekty historyczne, społeczno-polityczne, prawne i kulturowe).

Oprócz wyżej wspomnianej konferencji, dzięki uprzejmości prof. Romualda Brazisa i USPV, SNPL będzie uczestniczyło jako współorganizator XXIII konferencji Nauka a jakość życia, w której jest przewidziana sesja naukowo-inżynieryjna. Ma to powiązanie z przejęciem przez SNPL przewodnictwa w EFPSNT. To jest nowe wyzwanie, które będzie wymagało dużego wysiłku, gdyż w końcu roku będziemy musieli zorganizować walne zebranie EFPSNT, przygotować sprawozdanie z naszej prezydencji oraz zorganizować jeszcze jedną konferencję naukową.

Praca nad tomem 18 Rocznika SNPL wymagała ogromnego wysiłku nie tylko intelektualnego, lecz też fizycznego. Żeby  skorzystać ze wsparcia finansowego Ambasady RP, publikacja musiała się ukazać w 2018 roku. Ambasada RP w Wilnie partycypowała w opłaceniu druku Rocznika SNPL 2018 w wysokości 1200 euro, my zaś musieliśmy dołożyć ze swego konta jedynie 282,40 euro.  Wielomiesięczna praca Kolegium Redakcyjnego Rocznika i Zarządu SNPL miała kilka podstawowych etapów: musieliśmy nie tylko załatwić sprawy formalne (określić strukturę Rocznika, wyselekcjonować autorów, prowadzić z nimi stałą korespondencję, znaleźć odpowiednich recenzentów, których zainteresowania były zbieżne z podejmowaną przez autorów problematykę), lecz również wielokrotnie przeczytać teksty, które musiały przejść wstępną ocenę merytoryczną i formalną, kilkakrotną redakcję językową, po opiniach recenzentów musieliśmy przekazać teksty autorom do poprawek, po poprawkach autorskich nierzadko należało je nie tylko przeczytać,  lecz i powtórnie zredagować, następnie zmakietować, zmakietowane teksty musiały być kilkakrotnie sprawdzone przez naszych redaktorów. Pracochłonną operacją było łączenie wszystkich elementów układanki w jedną końcową makietę i przekazanie jej do drukarni. Otrzymany wariant sygnałowy Rocznika był przejrzany jeszcze raz. Najwięcej czasu i sił w pracy nad Rocznikiem SNPL 2018 włożyli Mirosław Szejbak, Barbara Dwilewicz, Irena Fedorowicz, Kinga Geben i Krystyna Łapin. W sukurs przy redagowaniu tekstów w języku polskim przyszła też dr Barbara Borowska. W tłumaczeniu streszczeń artykułów uczestniczyli Wojciech Stankiewicz i Jan Kolendo. Redagowaniem streszczeń w języku litewskim zajmowała się Monika Bogdziewicz, a teksty angielskie redagował dr Mirosław Szejbak. Wykorzystaliśmy też pomoc prof. Romualda Brazisa. Dziękujemy serdecznie!

W kilku słowach Prezes SNPL prof. Henryk Malewski opowiedział o sztandarowych imprezach i działaniach na rok 2019, a nimi są: przygotowanie jubileuszu 30-lecia SNPL, przygotowanie książki „Trzydziestolecie SNPL”, VI konferencja SNPL,  walne zebranie SNPL, współpraca przy organizacji XXIII konferencji „Nauka a jakość życia”, przewodnictwo w EFPSNT, walne zebranie EFPSNT wraz z konferencją naukową, konkurs na najlepszą pracę naukową i inne.Dyskusja o osiągnięciach i planach Stowarzyszenia na 2019 rok toczyła się w nieformalnej atmosferze przy herbacie i kawie.

Tekst opracowała doc. dr Krystyna Moroz-Łapin.