Renata Karpicz

Doktor nauk przyrodniczych

W latach 1990–1995 studiowała na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Wileńskiego. Po ukończeniu studiów rozpoczęła studia doktoranckie w Instytucie Fizyki w Wilnie.

Pracę doktorską pod tytułem „Wpływ izoformacji konformacyjnej i tautomerycznej na relaksację wzbudzenia cząsteczek organicznych” obroniła w roku 2001.

W latach 2006–2007 odbyła staż na Uniwersytecie Jagiellońskim w Instytucie Fizyki w Krakowie. Obecnie pracuje w Centrum Nauk Fizycznych i Technologicznych w dziedzinie spektroskopii cząsteczek organicznych, bada zjawiska relaksacji ultra-dźwiękowej w organicznych strukturach molekularnych. Od roku 2010 pracuje na stanowisku starszego pracownika naukowego.

Główne kierunki badań: charakterystyka spektroskopowa materiałów organicznych i nieorganicznych; ultraszybkie procesy relaksacji wzbudzenia w organicznych związkach molekularnych; izomeryzacja molekularna, tautomeryzacja, procesy transferu ładunku; generowanie nośników ładunku w półprzewodnikach organicznych.

Była realizatorem wielu międzynarodowych projektów, takich jak 5FP, 6FP, 7FP Maria Curie, COST oraz litewskich projektów naukowych.

Powrót do Listy członków SNPL