Milena Ingielewicz-Citak

Doktor nauk prawnych

Urodziła się w 1983 r. w Wilnie. W 2001 r. ukończyła z wyróżnieniem Szkołę Średnią im. Wł. Syrokomli w Wilnie. Jako stypendystka rządu RP ukończyła studia magisterskie oraz doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W 2007 r. obroniła pracę magisterską na temat sytuacji prawnej mniejszości narodowych na Litwie. W 2015 r. na podstawie rozprawy doktorskiej „Międzynarodowa instytucja uznania państwa w świetle współczesnej praktyki państw” uzyskała stopień doktora nauk prawnych.

Była wolontariuszem w Sekcji Praw Człowieka Uniwersyteckiej Poradni Prawnej, a także w Ośrodku Praw Człowieka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestniczyła w projekcie „Edukacja dla Integracji – Partnerstwo na rzecz Uchodźców” w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w Polsce – m.in. jako pełnomocnik w postępowaniach o status uchodźcy, tłumacz oraz lektor języka prawniczego rosyjskiego.

Ukończyła 2-letni kurs pedagogiczny w Studium Pedagogicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, uzyskując uprawnienia pedagogiczne. Odbyła także kurs dydaktyki akademickiej „Ars Docendi”. Od 2012 r. prowadzi zajęcia z prawa i postępowania administracyjnego dla słuchaczy szkoły policealnej w Krakowie. W latach 2014–2016 pracowała jako lektor języka rosyjskiego w Akademii Językowej „Open School”. Od 2015 r. jest pracownikiem Uniwersytetu Jagiellońskiego na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego.

Jest autorem kilkunastu artykułów z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, a także współautorem bądź redaktorem kilku monografii.

W 2015 r. uzyskała grant badawczy dla młodych naukowców na realizację projektu „Prawo międzynarodowe publiczne wobec wyzwań XXI”, w wyniku którego wydana została monografia w języku niemieckim i rosyjskim. Za swoją działalność naukową w 2017 r. uzyskała nagrodę III st. Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego.

E-mail: Milena.ingelevic-citak@uj.edu.pl

Powrót do Listy członków SNPL