Henryka Ilgiewicz

Historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych

Urodziła się 26 XII 1949 r. we wsi Zabelinie rej. malackiego. W roku 1968 ukończyła Szkołę Średnią w Janiszkach, w latach 1968–1973 studiowała historię w Instytucie Pedagogicznym w Wilnie (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny).

Po ukończeniu studiów pracowała jako nauczycielka historii w Szkole Średniej w Ejszyszkach.

W latach 1977–2002 pracowała w Instytucie Filozofii i Socjologii Litewskiej Akademii Nauk, w latach 2002–2009 – w Instytucie Kultury, Filozofii i Sztuki Obecnie jest starszym pracownikiem naukowym Instytutu Badań Kultury Litwy (lit. Lietuvos kultūros tyrimų institutas, ang. Lithuanian Culture Research Institute).

W latach 1991–1992 odbyła studia doktoranckie w Instytucie Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii uzyskała w 1992 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: Chrystianizacja Litwy w świetle dotychczasowych badań, stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii – w 2007 r. na podstawie rozprawy pt.: Wileńskie towarzystwa i instytucje naukowe w XIX wieku oraz wyniku kolokwium habilitacyjnego.

Tematyka prowadzonych badań naukowych: Wileńskie towarzystwa i instytucje naukowe w XIX – pierwszej połowie XX wieku; Ochrona dziedzictwa narodowego w Wilnie w końcu XIX – pierwszej połowie XX wieku.

Powrót do Listy członków SNPL