Monika Haber (Bogdziewicz)

Doktor nauk humanistycznych oraz magister inżynier

Urodziła się 4 maja 1988 r. w Wilnie. W 2007 r. ukończyła z wyróżnieniem Szkołę Średnią im. Wł. Syrokomli w Wilnie i rozpoczęła studia w zakresie zarządzania nieruchomościami na Wydziale Budownictwa Uniwersytetu Technicznego im. Giedymina, a po dwóch latach równolegle – studia filologiczne (jęz. litewski i polski) na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wileńskiego.

W 2015 r. obroniła prace magisterską z zakresu językoznawstwa ogólnego pt. „Nowe formy perfektu posesywnego w jęz. litewskim, polskim i rosyjskim”, napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Axela Holvoeta. W 2017 r. obroniła również pracę magisterską z zakresu zarządzania nieruchomościami pt. „Rola zmian wartości w zrównoważonym rozwoju terenów zabudowanych w państwach postsowieckich”, napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Artūrasa Kaklauskasa.

W 2020 r. uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa kognitywnego i etnolingwistyki. W swej rozprawie pt. „Uczucia GNIEWU, LĘKU i WSTYDU w jęz. litewskim w perspektywie kognitywno-kulturowej”, napisanej pod kierunkiem prof. dr Krystyny Rutkowskiej, zgłębiała zakotwiczony w języku sposób rozumienia i wartościowania uczuć gniewu, lęku i wstydu w świadomości litewskiej.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z kognitywistyką w szerokim jej rozumieniu, inteligencją emocjonalną, filozofią języka, semiotyką i rozwojem miast. Interesuje się również coachingiem indywidualnym i biznesowym oraz psychologią rozwoju. Jest autorką kilku artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych i monografiach pokonferencyjnych. Uczestniczyła w kilkunastu konferencjach naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

Od 2004 roku organizator na Uniwersytecie Wrocławskim charytatywnej akcji na pt. Zostań św. polskim Mikołajem polegającą na zbieraniu książek i innych materiałów dydaktycznych dla polskich szkół na Litwie i Ukrainie. Od 2009 r. członek ogólnopolskiego grantu naukowego pt. Prawo w totalitarnych państwach. W 2010 r. nagrodzony przez Rektora Narodowego Uniwersytetu Iwana Franki we Lwowie za umacnianie współpracy między uniwersytetami, a także w 2011 r. Uniwersytetem im. Michała Romera w Wilnie za rozwijanie współpracy między uczelniami. Członek Polskiego Ośrodka Myśli Politycznej w Krakowie, a od 2011 r. Prezes Polskiego Towarzystwa Myśli Politycznej.

Kontakt: monique (kropka) bogdziewicz (eta) gmail (kropka) com

Powrót do Listy członków SNPL