Zdzisław Gębołyś

Dr habilitowany nauk humanistycznych

Od 1987 do 30.09.2013 zatrudniony w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 2005–2008 wicedyrektor Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; ds. współpracy międzynarodowej, w latach 1996–2010 kierownik studiów podyplomowych bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w UŚ. W latach 2006–2013 koordynator programu Erasmus w IBIN UŚ.

W latach 2005–2008 wicedyrektor Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; ds. współpracy międzynarodowej, w latach 1996–2010 kierownik studiów podyplomowych bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w UŚ. W latach 2006-2013 koordynator programu Erasmus w IBIN UŚ.

Redaktor Kroniki w „Przeglądzie Bibliotecznym” (2005–2009). Członek polsko-niemiecko-czeskiego Zespołu Bibliografii Historii Śląska przy Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego (1997 do dziś); członek zespołu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich ds. opracowania kodeksu etyki zawodowej bibliotekarza i pracownika informacji (2005), członek sekcji polskiej ISKO (od 2011), członek Kommission für die Geschichte der Deutschen in Polen e.V (2011), członek Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy od 2013 roku.

Główne zainteresowania naukowe: zawód bibliotekarza – historia, współczesność (Polska; Niemcy; stosunki polsko-niemieckie), problemy etyki zawodu bibliotekarza; bibliografia – metodyka i teoria; organizacja i zarządzanie w bibliotekach; biblioteki mniejszości narodowych, w szczególności biblioteki mniejszości polskiej na Litwie oraz biblioteki mniejszości niemieckiej w Polsce (historia i współczesność). 

Moje zainteresowania naukowe mają charakter interdyscyplinarny. Aktualnie pracuję nad przygotowaniem do druku przełożonego przeze mnie katechizmu bibliotekarza, wydanego blisko 100 lat temu praktycznego poradnika dla bibliotekarzy w Berlinie, o walorach uniwersalnych.

Autor 4 książek, w tym, skrót pracy doktorskiej: Zawód bibliotekarski na ziemiach niemieckich w latach 1789–1871. Teoria i praktyka Katowice 2002 oraz rozprawa habilitacyjna: Biblioteki mniejszości niemieckiej w II Rzeczypospolitej. Katowice 2012. Autor i redaktor jednego użytkowego programu komputerowego: Dokumentacja  w bibliotece. (2007), redaktor skryptu pt. Biblioteki szkół wyższych w społeczeństwie wiedzy” (2010) oraz ok. 230 publikacji naukowych, w periodykach krajowych oraz w zagranicznych (w językach obcych: niemieckim, rosyjskim, angielskim i słowacki). Redaktor pierwszego poradnika w języku polskim dla dyrektorów, kierowników oraz pracowników bibliotek poświęconego finansom bibliotecznym Finanse w bibliotece. Praktyczny przewodnik (2008).

Współredaktor pierwszej na świecie kompletnej antologii narodowych kodeksów etyki bibliotekarskiej: Kodeksy etyki bibliotekarskiej na świecie. Antologia narodowych kodeksów etycznych (2008) – w 2012 ukazała się wersja anglojęzyczna antologii w Berlinie: Library Codes of Ethics Worldwide. Anthology. Verhaltensregeln für einen Bibliothekar im internationalen Kontext. Eine Anthologie. Ed.: Z. Gębołyś and Jacek Tomaszczyk. Berlin 2012; członek zespołu pierwszego informatora o polskich bibliotekach i księgozbiorach na świecie: Współczesne księgozbiory polskie za granicą. 1. Polskie i polonijne księgozbiory instytucji  (2009). Autor licznych  artykułów (ok. 230) na temat funkcjonowania bibliotek w Polsce i za granicą, w tym na Litwie oraz recenzji (ok. 40).

Powrót do Listy członków SNPL