Kinga Geben

Doktor nauk humanistycznych, językoznawca

Urodziła się w 1974 r. w Wilnie, ukończyła Szkołę Średnią im. W. Syrokomli, w latach 1992–1997 studiowała na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, tamże kontynuowała studia doktorskie, w 2002 r. obroniła rozprawę doktorską poświęconą językowi uczniów szkół polskich na Litwie.

Obecnie jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Centrum Polonistycznego Uniwersytetu Wileńskiego. Prowadzi przedmioty językoznawcze.

Dorobek naukowy obejmuje m.in. monografię Świadomość i kompetencja językowa a warstwy leksykalne w idiolektach młodzieży polskiego pochodzenia na Wileńszczyźnie (Warszawa 2003), podręcznik do języka polskiego dla szkół polskich na Litwie, skrypt Kultura języka polskiego. Zmiany słownikowe w polszczyźnie
mówionej na Litwie (Wilno 2013) oraz kilkadziesiąt artykułów. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół socjolingwistyki, kultury języka polskiego, leksykologii oraz nauczania języka polskiego jako obcego.

e-mail: kinga.geben@flf.vu.lt

Powrót do Listy członków SNPL