Barbara Dwilewicz

Językoznawca, nauczyciel akademicki, doktor nauk humanistycznych

Urodziła się 3 stycznia 1958 roku we wsi Janinowo rej. wileńskiego. Ukończyła Szkołę Średnią w Bujwidzach w roku 1975. W tymże roku rozpoczęła studia polonistyczne w Instytucie Pedagogicznym (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny) w Wilnie. W latach 1977–1981 studiowała filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po ukończeniu studiów podjęła pracę w Katedrze Filologii Polskiej Wileńskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. Równocześnie od roku 1994 pracuje jako lektor języka polskiego w Katedrze Historii i Teorii Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie.

W roku 1996 na Uniwersytecie Warszawskim na podstawie pracy Język mieszkańców wsi Bujwidze rejonu wileńskiego uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (promotor – prof. dr hab. Elżbieta Smułkowa). Wydała monografię pt. Język mieszkańców wsi Bujwidze na Wileńszczyźnie (Warszawa 1997), opublikowała szereg artykułów z zakresu polszczyzny litewskiej, m.in.:

  • Wybrane zagadnienia leksyki Wileńszczyzny na podstawie wsi Bujwidze, [w:] Polsko-wschodniosłowiańskie powiązania kulturowe, literackie i językowe, t.2 Językoznawstwo i translatoryka, Olsztyn 1995, s.73-79;
  • Polszczyzna inteligencji wileńskiej wobec gwar północnokresowych [w:] Acta Baltico-Slavica, t. XXIV, Warszawa 1999, s. 143-150;
  • O przezwiskach nauczycieli na Wileńszczyźnie [w:] Studia Slawistyczne 2, Białystok 2000, s. 73-76;
  • Język polski na Litwie a wpływy litewskie, Dziedzictwo przeszłości związków językowych, literackich i kulturowych polsko-bałto-wschodniosłowiańskich, Językoznawstwo, t III, Białystok 2000, s. 219-225;

Jest współautorką (z Ludmiłą Siekacką) dwu podręczników dla szkół polskich na Litwie:

  • W krainie słów. Podręcznik do kształcenia literackiego i językowego dla klasy VI, Kaunas 1996;
  • Szata myśli naszych. Podręcznik języka polskiego dla klas XI-XII, Kaunas 1999.

Nagrodzona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Interesuje się polityką, medycyną ludową, literaturą marynistyczną, lubi podróżować.

E-mail: barbarad@centras.lt

Powrót do Listy członków SNPL