Mirosław Dawlewicz

Doktor nauk humanistycznych, językoznawca

Urodził się 26 marca 1967 r. w Wilnie. Ukończył Szkołę Średnią nr 19 (obecnie Gimnazjum im. Władysława Syrokomli), później podjął studia polonistyczne w Wileńskim Instytucie Pedagogicznym. W ramach wymiany między- uczelnianej w 1989 r. wyjechał na studia do Wrocławia. Studia na Uniwersytecie Wrocławskim ukończył w 1993 r., uzyskując tytuł magistra filologii polskiej. Na tejże uczelni w latach 1993–1995 odbył dwuletnie studia historyczne w Podyplomowym Studium Historii.

Od 1995 r. jest pracownikiem Centrum Polonistycznego (do 2007 r. – Katedra Filologii Polskiej) Uniwersytetu Wileńskiego. W 1999 r. uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim stopień naukowy doktora nauk humanistycznych. Jest współzałożycielem powstałego w 1997 r. Towarzystwa Przyjaciół Polonistyki Uniwersytetu Wileńskiego.

W latach 2007–2012 był kierownikiem Centrum Polonistycznego Uniwersytetu Wileńskiego, obecnie funkcję tę pełni drugą kadencję (od 2016 r.). Autor monografii Słownictwo socjolektu młodzieży polskiego pochodzenia w Wilnie (na podstawie badań ankietowych) (Warszawa 2000), dwóch skryptów akademickich z gramatyki języka polskiego oraz kilkudziesięciu publikacji naukowych w czasopismach i książkach zbiorowych. Tematyka badawcza dotyczy kultury języka polskiego, leksykologii i leksykografii, socjolingwistyki, w szczególności zróżnicowania socjalnego i terytorialnego polszczyzny północnokresowej. Lista publikacji

W 2018 r. został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi RP.

Powrót do Listy członków SNPL