Barbara Borowska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa

Urodziła się 2 lutego 1964 r. w Chlewiskach w woj. mazowieckim. Ukończyła Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1999–2004 pełniła funkcję wizytatora i doradcy metodycznego języka polskiego.

Od 2001 r. jest egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu maturalnego pisemnego i ustnego z języka polskiego oraz ekspertem komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy z języka polskiego, wiedzy o kulturze i zarządzania oświatą w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Posiada licencję z glottodydaktyki ojczystojęzycznej i kwalifikacje do prowadzenia zajęć systemem edukacyjnym prof. B. Rocławskiego.

Studia doktoranckie odbyła w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego (2004–2009) oraz na Université Paris Sorbonne Paris IV UFR d’Etudes Slaves (2007–2008). Obecnie jest adiunktem w Katedrze Biografistyki Pedagogicznej Instytutu Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Jej zainteresowania naukowe dotyczą edukacji językowej, literackiej i teatralnej w nauczaniu początkowym oraz pedagogiki kultury. Podejmuje badania nad socjologią literatury i kultury oraz oświatą polską poza granicami kraju. Interesują ją poszukiwania komparatystyczne i biograficzne.

Jest autorką monografii: Uczestnictwo licealistów polskich i francuskich w kulturze. Studium empiryczne, Lublin 2013 (wyróżnionej medalem „Służmy poczciwej sławie” Stowarzyszenia Oświatowego SYCYNA) oraz współredaktorką dwóch monografii: Z problematyki teatrologii i pedagogiki. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Marii Barbarze Styk, Lublin 2015 i W służbie nauki, wychowania i wartości. Szkice biograficzne o lubelskim środowisku naukowym, red. R. Skrzyniarz, M. Łobacz, B. Borowska, Lublin 2015.

Ma szereg publikacji w językach polskim, francuskim i angielskim. Jest członkiem Stowarzyszenia Oświatowego SYCYNA, Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, Zespołu Pedagogiki Społecznej PAN, Towarzystwa Naukowego Polska-Wschód, Polskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP oraz członkiem współpracownikiem Towarzystwa Naukowego KUL. Pełni funkcję redaktora językowego czasopism naukowych „Roczniki Pedagogiczne” i „Biografistyka Pedagogiczna”. Reprezentuje Komitet Redakcyjny serii wydawniczej książki „Les Acteurs du Savoir” Collection dirigée par Catherine Nafti Malherbe et Rakia Laroui, UCO Angers, Francja.

E-mail: barbara (kropka) borowska (eta) ymail (kropka) com

Powrót do Listy członków SNPL