Katarzyna Bogdziewicz

Doktor nauk prawnych

Urodziła się w Wilnie 6 sierpnia 1983 r. W 2001 r. ukończyła z wyróżnieniem Szkołę Średnią im. Wł. Syrokomli w Wilnie i rozpoczęła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2006 r. przygotowała pracę magisterską pt. „Statut spadkowy w litewskim i polskim prawie prywatnym międzynarodowym” napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Andrzeja Mączyńskiego. W tymże roku podjęła studia doktoranckie w Katedrze Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji UJ. W 2014 roku obroniła pracę doktorską pt. „Nazwisko w prawie prywatnym międzynarodowym”. Była stypendystką Rządu RP zarówno w trakcie odbywania studiów magisterskich, jak i doktoranckich.

Od lutego 2010 r. jest zatrudniona w Instytucie Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej Uniwersytetu im. Michała Romera w Wilnie. W ramach pracy na uniwersytecie prowadzi zajęcia z przedmiotów: prawo prywatne międzynarodowe, organizacje międzynarodowe.

Jest również członkiem komisji egzaminacyjnej egzaminu państwowego z prawa międzynarodowego. Ponadto prowadzi Koło Naukowe Prawa Prywatnego Międzynarodowego.
Uczestniczyła w licznych konferencjach naukowych. Jest autorką publikacji dotyczących problematyki nazwisk, ochrony dóbr osobistych.

Powrót do Listy członków SNPL