Tadeusz Łozowski

Profesor, doktor habilitowany, inżynier w zakresie elektroniki i informatyki

Urodził się 18 maja 1943 roku na Litwie w miejscowości Antesory Święciańskiego rejonu w rodzinie pracowniczej. W 1960 r. ukończył szkołę średnią w Nowych Święcianach (Švenčioneliai).

1961–1967 studiował w Wileńskiej Filii Politechniki Kowieńskiej na wydziale „Konstruowanie i budowa urządzeń radiopomiarowych”.

Po ukończeniu studiów w 1967 otrzymał skierowanie do laboratorium Problemowego Fizyki Półprzewodników Uniwersytetu Wileńskiego na stanowisko starszego inżyniera. Prowadził badania w zakresie budowy nieniszczących urządzeń pomiarowych potencjału powierzchniowego w wysokooporowych warstwach półprzewodnikowych. Na podstawie tych badań w 1985 roku na Politechnice Kowieńskiej obronił dysertację kandydata nauk technicznych (doktora) i w tym samym roku w wyniku konkursu objął stanowisko starszego pracownika naukowego Katedry Elektroniki Ciała Stałego na wydziale Fizyki Uniwersytetu Wileńskiego, gdzie kontynuował kierunek pracy naukowej: nieniszczące metody i urządzenia do charakteryzacji warstw wysokooporowych.

W latach 1997–1999 odbywał staż habilitacyjny w Instytucie Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej. W 2001 roku na Politechnice Wrocławskiej na podstawie kolokwium habilitacyjnego uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie elektroniki i informatyki.

W kraju i za granicą opublikował ponad 150 prac naukowych, opatentował 25 wynalazków, 22 w ZSRR, 1 w USA, 2 w Finlandii, wydał monografię „Nieniszczące metody i urządzenia do charakteryzacji warstw wysokooporowych”, Wrocław, 2001.

Od 2007 roku jest profesorem Uniwersytetu Białostockiego i kierownikiem Katedry Informatyki na Filii Wileńskiej Uniwersytetu Białostockiego.

Był jednym z inicjatorów i założycieli Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy, oraz członkiem Komitetu Założycielskiego Uniwersytetu Polskiego w Wilnie. W roku 1991–1994 pełnił funkcję dziekana Wydziału przyrodniczego Uniwersytetu Polskiego w Wilnie. Jest członkiem Stowarzyszenia Techników i Inżynierów Polaków Litwy.

W roku 1991 – 1994 pełnił funkcję dziekana Wydziału przyrodniczego Uniwersytetu Polskiego w Wilnie. Jest członkiem Stowarzyszenia Techników i Inżynierów Polaków Litwy.

W 2009 roku otrzymał honorowy tytuł Inżyniera roku. Uhonorowany kilkoma dyplomami i listami honorowymi Komitetu do Spraw Wynalazków ZSRR i Litwy. W 2018 roku wyróżniony został Złotą Odznaką Honorową EFPSNT Głównej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

Żona Danuta, synowie Aleksander i Robert.

E-mail: lozowski (eta) uwb (kropka) edu (kropka) pl

Powrót do Listy członków SNPL