Henryk Malewski (Hendryk Malevski)

Prawnik, kryminalistyk, nauczyciel akademicki

Urodzony w 1953 roku w Wilnie. W 1971 roku ukończył Szkołę Średnią nr 11 (obecnie Gimnazjum im. Adama Mickiewicza) w Wilnie. W latach1971-1976 studiował prawo na Uniwersytecie Wileńskim. Po ukończeniu studiów podjął pracę w Laboratorium Kryminalistycznym MSW Litwy na stanowisku eksperta kryminalistyki. W roku 1983 został przeniesiony na stanowisko wykładowcy Wileńskiej Filii Mińskiej Wyższej Szkoły MSW ZSRR, po jej reorganizacji w 1990 r. został starszym wykładowcą Litewskiej Akademii Policji.

W latach 1997–2008 był kierownikiem Katedry Kryminalistyki na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Michała Romera (wcześniej: Litewska Akademia Policji – Litewska Akademia Prawa – Litewski Uniwersytet Prawa – Uniwersytet im. Michała Romera). Kilka kadencji był członkiem Senatu tej uczelni. W roku akademickim 2008/2009 był zatrudniony na stanowisku profesora w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (Polska).

Od 2008 do 2013 roku był zatrudniony w Katedrze Administracji Publicznej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Szawelskiego na stanowisku profesora. W latach 2012-2014 był również zatrudniony na stanowisku profesora na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu (Polska). W latach 2014/2015 i 2015/2016 zatrudniony jako profesor wizytujący w Instytucie Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku (Polska). Obecnie jest profesorem Instytutu Prawa Karnego i Procesowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Michała Romera.

W 1997 roku obronił pracę doktorską „Oględziny i badanie miejsca zdarzenia – nowy model koncepcji kryminalistycznej” („Įvykio vietos apžiūra ir įvykio vietos tyrimas: naujas kriminalistinės koncepcijos modelis”). W 1999 roku otrzymał tytuł docenta, a w 2001 roku Senat Litewskiego Uniwersytetu Prawa nadał mu tytuł profesora.

Opublikował w kraju i za granicą ponad 100 artykułów naukowych, kilkadziesiąt skryptów naukowych. Autor monografii Oględziny miejsca zdarzenia („Įvykio vietos apžiūra“, Vilnius 1998), współautor podręcznika Zarys techniki kryminalistycznej („Kriminalistikos technikos pagrindai”, Vilnius 1999), współredaktor i współautor kilku publikacji książkowych (w tym monografii zbiorowej Rodzinna Europa. Europejska myśl polityczno-prawna u progu XXI wieku, pod red. Pawła Fiktusa, Henryka Malewskiego, Macieja Marszała, Wrocław 2015), współautor międzynarodowego słownika (Praktyczny słownik policyjno-prawniczy. Polski-białoruski-litewski-rosyjski-ukraiński, pod red. Grzegorza Ojcewicza, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, 2006). Autor i współautor kilkudziesięciu referatów wygłoszonych na międzynarodowych konferencjach naukowych w kraju i za granicą.

Wypromował 6 doktorów i ponad 100 magistrów. Był recenzentem prac doktorskich w Polsce, na Litwie i Łotwie, przewodniczącym lub członkiem kilkudziesięciu rad doktorskich (tworzonych ad hoc do obrony pracy doktorskiej) i trzech rad habilitacyjnych. Jest członkiem kolegiów (rad) redakcyjnych szeregu czasopism naukowych w Polsce, Rosji, we Włoszech i na Ukrainie. Od roku 1999 jest współorganizatorem (przewodniczącym lub członkiem Rady Naukowej oraz komitetu organizacyjnego) tradycyjnej międzynarodowej konferencji naukowej „Kryminalistyka i ekspertyza sądowa: nauka, studia, praktyka”, której 10. edycja miała miejsce w czerwcu 2014 roku na Ukrainie, 11. – w Wilnie, a 12. odbędzie się w Warszawie.

Był inicjatorem, współzałożycielem i pierwszym prezesem (w latach 2001-2011) Litewskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, obecnie jest w jego Zarządzie. Jest członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie i Międzynarodowego Kongresu Kryminalistyków oraz Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy (od maja 2014 r. – prezesem).

Żona – Honorata (fizyk), syn – Zbigniew (prawnik), córka – Alicja (UJ).

Lista publikacji za lata 2013-2017, 2017-2021.

Zainteresowania: polityka międzynarodowa, piłka nożna, tenis.

E-mail: henryk.malewski@gmail.com

Powrót do Listy członków SNPL