Tomasz Dołęgowski

dr hab., profesor SGH

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Międzynarodowej Polityki Gospodarczej Kolegium Gospodarki Światowej SGH. Kierownik Zakładu Konkurencyjności Międzynarodowej. Studiował na Wydziale Handlu Zagranicznego SGPiS (SGH). Doktorat obroniony został w 1994 roku. Habilitacja uzyskana w 2003 roku na podstawie rozprawy: „Konkurencyjność instytucjonalna i systemowa w warunkach gospodarki globalnej. Implikacje dla sektora usług”. Prowadził zajęcia w ramach Programu WEMBA oraz CEMS oraz wykłady zagraniczne w Wilnie, Rydze, Mediolanie, Budapeszcie i Helsinkach. Stypendia naukowe w University of Minnesota w USA oraz ICER w Turynie (Włochy). Wieloletni członek Senackiej Komisji ds. Zagranicznych w SGH. Aktywnie zaangażowany
we współpracę międzynarodową SGH (zwłaszcza z republikami bałtyckimi oraz Polakami na Wschodzie).

Prodziekan ds. studenckich na Wydziale HZ w latach 1993-1996, prodziekan w Studium dyplomowym w latach 1996-1999. Prodziekan Kolegium Gospodarki Światowej SGH w latach 2016-2020. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Badań nad Konkurencyjnością. Członek Rady Naukowej Centrum Myśli Jana Pawła II oraz Rady Programu Stypendialnego im W. Grabskiego przy Fundacji „Wileńszczyzna”. Aktywnie zaangażowany w ruch debatancki (debaty oksfordzkie i Lincoln-Douglas).

Zainteresowania badawcze: Specjalizuje się w problematyce konkurencyjności międzynarodowej, ekonomii instytucjonalnej, filozofii ekonomii, etycznych aspektów życia gospodarczego, ekonomiki transportu.

Wybrane ważniejsze publikacje:

 • Konkurencyjność instytucjonalna i systemowa w warunkach gospodarki globalnej, SGH, Warszawa 2002,
 • Religie światowe wobec współczesnych wyzwań gospodarczych, praca zbiorowa pod red. T. Dołęgowskiego, SGH, Warszawa 2011,
 • Rozwój gospodarczy a wartości wspólnotowe (A. Czerniak, T. Dołęgowski, J. Siewierski, SGH, Warszawa 2012,
 • Tomasz Dołęgowski, Poland in the European Union. Dilemmas and Visions of Competitiveness, w: Selected Aspects of Functioning of Poland in the European Union, pr. Zb. pod red. G. Wojtkowskiej-Łodej i H. Bąka, SGH, Warszawa 2015.
 • Przewodnik po moralnym kapitalizmie, pr. zbiorowa pod red. T. Dołęgowskiego, Centrum Myśli Jana Pawła II i NBP, Warszawa 2015,
 • Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki a solidarność, dobro wspólne i jakość życia, SGH, Warszawa 2016,
 • T. Dołęgowski, Wokół rozwoju integralnego. Dialog a dobro wspólne, w: John Paul II Memorial Lectures, pr. Zb. pod red. M. Łuczewskiego, Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa 2018,
 • Z dziejów Wydziału Handlu Zagranicznego i Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie: Siedemdziesięciolecie 1949-2019, (współautor), pr. Zb. pod red. M. Szostaka, SGH, Warszawa 2019,
 • T. Dołęgowski, Konkurencyjność międzynarodowa a koncepcja rozwoju integralnego : dialog, debata i dobro wspólne, w: Wybrane zagadnienia polskiej i międzynarodowej polityki gospodarczej, pr. Zb. pod red. Z. Marciniaka, SGH, Warszawa 2019,
 • T. Dołęgowski, Międzynarodowa konkurencyjność a instytucje i kapitał społeczny. Rola debaty i dialogu, w: Globalizacja. Integracja. Konkurencyjność – współczesne dylematy, pr. Zb. pod red. A. Gryni, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku (filia w Wilnie), Białystok 2020.
 • T. Dołęgowski, W. Labuda (red): Szermierka na słowa. O debacie oksfordzkiej i nie tylko, Poltext, Warszawa 2021.
 • T. Dołęgowski, Szkice do koncepcji integralnego rozwoju społeczno-gospodarczego, SGH, Warszawa 2021.

Przedmioty realizowane w SGH:

 • Wymiary konkurencyjności gospodarki
 • Ekonomia instytucjonalna
 • Etyka w gospodarce i biznesie międzynarodowym
 • Etyka w biznesie
 • Business Ethics
 • Ethics in Economy and International Business.