In memoriam – Eugeniusz Grzegorz Wasilewski

1943 – 2022

Filozof, nauczyciel akademicki, doktor nauk filozoficznych

Urodził się 9 V 1943 r. w Wilnie. W 1961 r. ukończył Szkołę Średnią nr 11 (obecnie gimnazjum im. Adama Mickiewicza). Następnie studiował filozofię na Uniwersytecie im. M. Łomonosowa w Moskwie.

Po ukończeniu studiów w 1970 r. wykładał dyscypliny filozoficzne na Uniwersytecie Wileńskim i w Instytucie Pedagogicznym (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny) w Wilnie. W roku 1987 na Uniwersytecie im. M. Łomonosowa obronił pracę doktorską pt. „Analiza krytyczna” filozofii praktyki Ernsta Fischera”.

Od roku 1981 jako docent wykładał dyscypliny filozoficzne (historia filozofii, logika i etyka) na Universitatas Polona Vilnensis. Na tej uczelni pełnił obowiązki dziekana Wydziału humanistycznego. Przygotował rozprawę habilitacyjną na temat Współczesna niemiecka antropologia filozoficzna. Pracował w charakterze starszego pracownika naukowego w Instytucie Kultury, Filozofii i Sztuki.

Napisał ponad 60 artykułów naukowych z antropologii filozoficznej, personalizmu, historii filozofii Litwy i Polski, m. in.:

  • Źródła historii myśli filozoficznej na Litwie, Wilno 1980;
  • Koncepcje pedagogiczne Jana i Jędrzeja Śniadeckich, [w:] „Nauka a jakość życia”, Wilno 1990;
  • Personalizm i odnowa katolickiej społecznej nauki, [w:] „Filosofija ir sociologija”, 1992, nr 1, s. 44-65;
  • Nauka o człowieku w Starym Testamencie [w:] „Filosofija. Sociologija”, 1996. nr 1, s. 3-10;
  • Platońska koncepcja człowieka doskonałego, [w:] „Filosofija. Sociologija”, 1996, s. 3-10;
  • Koncepcja struktury i dyspozycji człowieka św. Tomasza z Akwinu, [w:] „Tomizm: przeszłość i współczesność. Zbiór artykułów”, 1999, s. 167-179.

Żona Irena, synowie: Mariusz (1976), Eligiusz (1979).

Zainteresowania: fotografia.

Zmarł 3 maja 2022 roku. Cześć Jego pamięci.

Powrót do Listy członków SNPL