Halina Turkiewicz

Filolog, historyk literatury polskiej, nauczyciel akademicki, doktor nauk filologicznych, docent

Urodziła się 10 XII 1957 roku we wsi Gudomiedź rej. wileńskiego. W roku 1976 ukończyła Szkołę Średnią w Podbrzeziu i rozpoczęła studia polonistyczne w Instytucie Pedagogicznym (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny) w Wilnie. W latach 1978–1981 kontynuowała studia na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W związku z wydarzeniami politycznymi w Polsce, w roku 1981 powróciła do Wilna i ponownie studiowała filologię polską w Instytucie Pedagogicznym.

Po ukończeniu studiów w roku 1983 pracowała ponad miesiąc jako nauczycielka w Szkole Początkowej w Świętnikach rej. trockiego, następnie została zatrudniona w Katedrze Języka Polskiego i Literatury Instytutu Pedagogicznego w Wilnie jako st. laborant i wykładowca.

W latach 1987-1990 odbyła studia doktoranckie w Katedrze Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. M. Łomonosowa w Moskwie. W roku 1991 obroniła prace doktorską na temat „Powieść Jarosława Iwaszkiewicza (ewolucja metody twórczej)”.

Pracuje w Katedrze Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego, od roku 1991 pełni funkcję docenta i kierownika katedry. Jest autorką ponad 40 artykułów naukowych głównie z zakresu historii literatury polskiej XX wieku, w tym też literatury polskiej na Litwie, m. in.:

  • Litewsko-romantyczne motywy w twórczości Kazimiery Iłłakowiczówny, [w:] „Literatűra. Mokslo darbai”, Vilnius 1996, nr 34 (1), s.79-91;
  • Wilno w twórczości współczesnych polskich poetów Litwy, [w:] „Wilno i Kresy Północno-Wschodnie”, t.IV, Białystok 1996, s. 287-306;
  • Mickiewicz w zwierciadle poezji współczesnej („Chleb” T. Różewicza i „Mickiewicz” T. Jastruna), [w:] „Meninis tekstas. Analize. Interpretacija”, Vilnius 1998, s. 110-114;
  • Helena Romer-Ochenkowska jako publicystka „Kuriera Wileńskiego” w latach dwudziestych, [w:] „Życie literackie i literatura w Wilnie XIX-XX wieku”, Kraków 2000, s.141-147;
  • Wyznaczniki „małej ojczyzny” w prozie Władysława Strumiły, [w:] „Litewskie kresy i bezkresy”, Szczecin 2000, s. 187-197.

Opublikowała wiele artykułów popularnonaukowych na łamach „Kuriera Wileńskiego” i „Magazynu Wileńskiego”. Adaptowała do szkół polskich na Litwie podręcznik T. Wroczyńskiego Literatura polska XX wieku, opracowała Antologię literatury polskiej (od Młodej Polski do współczesności) (Kaunas 2001) dla klasy XII szkół polskich na Litwie. Współpracuje z Ministerstwem Oświaty i Nauki RL w zakresie pomocy dla szkół polskich na Wileńszczyźnie. Nagrodzona Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotym Krzyżem zasługi RP. Mąż Andriej Baranow, filolog, doktor habilitowany.

Zainteresowania: literatura intelektualno-filozoficzna, metafizyczna, religijna.

Powrót do Listy członków SNPL