Monika Tomkiewicz

Doktor habilitowana nauk humanistycznych w zakresie historii, pracownik naukowy Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, tłumacz języka niemieckiego

Urodziła się 14 lipca 1976 roku w Inowrocławiu. W 1995 roku ukończyła I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. W latach 1995–2000 studiowała historię o specjalizacji archiwistycznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W latach 1999–2000 w ramach stypendium naukowego stu­diowała historię na Johannes Gutenberg Universität Mainz. W trakcie studiów w Niemczech uzyskała Deutsche Sprache-Zertifikat w Goethe Institut we Frankfurcie nad Menem. W latach 2001–2002 odbyła podyplomowe studia Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, które zakończyła przygotowaniem pracy zaliczeniowej pod kierunkiem prof. dr hab. Cezarego Mika na temat Konwencja o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii nadany jej został 11 marca 2008 roku uchwałą Rady Wydziału Nauk Historycznych UMK w Toruniu na podstawie rozprawy napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Szilinga Eksterminacja ludności polskiej i żydowskiej w Ponarach i innych miejscach straceń na Wileńszczyźnie w latach niemieckiej okupacji w świetle śledztw Instytutu Pamięci Narodowej.

W latach 2000–2018 pełniła obowiązki głównego specjalisty (historyka-archiwisty) w Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku. Od listopada 2018 roku do września 2019 roku była pracownikiem naukowym Oddziałowego Biura Badań Historycznych In­s­tytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Od października 2019 roku zatrudniona jest w Biurze Badań Historycznych w Warszawie.

Specjalizuje się w historii najnowszej, w szczególności dotyczącej okresu II wojny światowej na Pomorzu i na północno-wschodnich Kresach II RP. Od 15 lat prowadzi badania w archiwach niemieckich dotyczące wojennych losów obywateli polskich oraz sprawców dokonywanych w latach 1939–1945 zbrodni. Od kilku lat powoływana jest w charakterze biegłego do sporządzania opinii naukowych na potrzeby różnych instytucji w oparciu o pro­wadzone kwerendy w archiwach w Niemczech.

Autorka i współautorka 8 monografii oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych publikowanych w Polsce, na Litwie, w Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Do jej najważniejszych publikacji należą:

  • Zbrodnia w Ponarach 1941–1944, Warszawa-Gdańsk 2008, s. 443;
  • wraz z Elżbietą Rojowską Gdynia w latach 1939–1945 w świetle źródeł niemieckich i polskich. Aresztowania, egzekucje, wy­s­iedlenia lud­ności cywilnej narodowości polskiej, Gdynia 2009, s. 364;
  • wraz z Piotrem Semków, Profesor Rudolf Spanner (1895–1960). Naukowiec w III Rzeszy, Gdynia 2010, s. 209 oraz tej samej wersji książki przeznaczonej na rynek amerykański Soap from human fat: the case of Profesor Spanner, Gdynia 2013, s. 210;
  • Wybrane aspekty historii Dziemian (Sophienwalde) w latach II wojny światowej, Gdynia 2014, s. 80;
  • wraz z Andrzejem Gąsiorowskim Konspiracja w gminie Dziemiany w latach 1939–1945, Gdańsk 2017, s. 87.

W 2019 roku w Instytucie Historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu obroniła pracę habilitacyjną na temat Więzienie na Łukiszkach w Wilnie 1939–1953. Jest członkiem Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej.

Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1939-1945) dr hab. Monika Tomkiewicz została powołana w skład Rady Muzeum przy Muzeum Stutthof w Sztutowie na kadencję w latach 2019-2023.

Zainteresowania: historia II wojny światowej, historia krajów niemieckojęzycznych, biegi długodystansowe, narciarstwo, pływanie.

E-mail: Monika.Tomkiewicz@ipn.gov.pl

Powrót do Listy członków SNPL