Józef Szostakowski

Historyk literatury, dziennikarz, doktor nauk humanistycznych

Urodził się 1 VII 1953 r. w Lubieliszkach w rejonie wileńskim na Litwie; historyk literatury, doktor nauk humanistycznych w zakresie bibliologii, autor trzech zbiorków poezji.

W 1976 r. ukończył studia na Wydziale Filologii Polskiej Wileńskiego Instytutu Pedagogicznego (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny) uzyskując dyplom nauczyciela języka polskiego i literatury oraz historii. Przez wiele lat pracował w wileńskiej prasie polskiej jako dziennikarz. W latach 1998-1999 piastował stanowisko metodyka w Instytucie Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Wilnie sprawując opiekę nad kulturą języka oraz metodyką nauczania języka i literatury polskiej w szkolnictwie na Litwie. 

W 2000 r. na Uniwersytecie Warszawskim obronił rozprawę naukową nt. Prasa w języku polskim na Litwie w okresie od września 1939 do 1964 roku. Opublikował szereg prac naukowych, m. in.: 

  • Prasa wileńska we wrześniu 1939 r. („Collectanea Theologica” 1998, nr 1), 
  • Kultura polska na Litwie po 1990 r. Zarys problematyki (zb. Polskie odrodzenie na Wschodzie, Siedlce 1999), 
  • Polskie pisma katolickie na Litwie po 17 września 1939 r. (zb. Mokslas ir gyvenimo kokybë – Nauka a jakość życia, 1998), 
  • Prasa polska za wschodnią granicą Macierzy: historia, teraźniejszość, perspektywy (zb. Polacy i Polonia u progu nowego Tysiąclecia, Warszawa-Pułtusk-Kraków–Częstochowa 2001), 
  • Powojenne wydawnictwa polskiego ruchu oporu na Wileńszczyźnie w latach 1944-1951 (zb. Z dziejów polskiej prasy na obczyźnie, Gorzów Wielkopolski 2002), 
  • Fragment losów wileńskiej prasy i jej twórców w latach 1939-1940 (zb. Studencki ruch naukowy – wyzwania XXI wieku, Siedlce 2002).

Powrót do Listy członków SNPL