Tomasz Sławomir Snarski

Doktor nauk prawnych

Urodził się 28.09.1985 r. w Gdańsku, w rodzinie o wileńskich korzeniach. Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Gdańsku oraz Wydziału Prawa i Administracji UG (studia ukończył z najwyższą lokatą). W czasie studiów był stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz laureatem licznych stypendiów i nagród naukowych. W 2017 r. obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt. „Debata Hart–Fuller i jej znaczenie dla filozofii prawa”.

Autor ponad stu rozmaitych prac naukowych i publicystycznych, od 2016 r. członek Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Od 2013 r. prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką w Gdańsku. Obecnie jest adiunktem w Katedrze Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Obszary zainteresowań badawczych: prawo karne, prawa człowieka, teoria i filozofia prawa (zwłaszcza zagadnienia sprawiedliwości transformacyjnej i relacji pomiędzy prawem a moralnością), a także prawne
aspekty wielokulturowości, w tym zwłaszcza prawna ochrona mniejszości narodowych i etnicznych.

Poza działalnością naukową podejmuje aktywność społeczną i kulturalną. Autor dwóch tomików poezji. Od 2016 r. jest stałym współpracownikiem kwartalnika „Znad Wilii”.

W marcu 2011 r. złożył do Parlamentu Europejskiego petycję dotyczącą praw językowych Polaków na Litwie (nr 358/2011), która nagłośniła problem prawnej dyskryminacji polskiej mniejszości.

E-mail: tsnarski@wp.pl

Powrót do Listy członków SNPL