Małgorzata Runiewicz-Wardyn

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych

Dr hab. Małgorzata Runiewicz-Wardyn urodziła się 20 marca 1977 roku w Wilnie. W latach 1984–1995 uczęszczała do Szkoły Średniej im. Joachima Lelewela na Antokolu, w Wilnie.

W latach 1995–2000 studiowała w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne. Jej praca magisterska pt. „Migracje zarobkowe z krajów bałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia) w latach 1990-1999” zajęła I miejsce w III Edycji Ogólnopolskiego Konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską związaną tematycznie z regionem Europy Środkowej i Wschodniej.

W 2004 r. ukończyła studia doktoranckie w Kolegium Gospodarki Światowej SGH i uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych ze specjalizacji Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, nadany przez Radę Kolegium Gospodarki Światowej SGH. W między czasie, tj. w latach 2002 – 2003 ukończyła podyplomowe Studia Doskonalenia Pedagogicznego przy Centrum Pedagogicznym SGH.

Od 2004 r. jest pracownikiem naukowym oraz wykładowcą Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Do głównych zainteresowań naukowo-badawczych należą: czynniki oraz miary konkurencyjności międzynarodowej regionów; gospodarka oparta na wiedzy; klastry technologiczne, polityka innowacyjna oraz transfer technologii w regionie.

Wykładane przedmioty to: Mikroekonomia, Makroekonomia, Konkurencyjność Międzynarodowa oraz Business Economics w ramach programu MBA z University of Bradford, Wielka Brytania).

Dwukrotnie przebywała na stażu naukowo-badawczym w ramach Postdoctoral Visiting Fellowship Programme w Center of European Studies of Harvard University oraz w Institute of Urban and Regional Development w Berkeley University. W 2003 r. prowadziła zajęcia dydaktyczne w School of Slavonic and East European Studies (SSEES), University College London (UCL) w Londynie w ramach ERASMUS Teaching Mobility Program.

W listopadzie 2014 r. uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia. Od wrzesnia 2014 r. jest Profesorem wizytującym (Visiting Professor) na Université Libre de Bruxelles w Brukseli.

Jest autorką 6 monografii, redaktorem 2 publikacji książkowych oraz ponad 40 innych publikacji naukowych; koordynatorem i współautorem 6 projektów badawczych Komisji Europejskiej z zakresu oddziaływania gospodarki elektronicznej na rozwój społeczno-gospodarczy oraz konkurencyjność gospodarek i regionów krajów Unii Europejskiej oraz współautorem oceny ewaluacji  przewidywanego wpływu Narodowego Planu Rozwoju 2007-13 RP na konkurencyjność gospodarki, w tym na innowacyjność przedsiębiorstw, na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej RP.

Zainteresowania: psychologia i historia społeczna; wolontariat i działalność organizacji pozarządowych; muzyka; taniec towarzyski; turystyka krajowa oraz międzynarodowa.

Powrót do Listy członków SNPL