Andrzej Pukszto

Doktor nauk historycznych, nauczyciel akademicki

Urodził się w Wilnie, w rodzinie polskiej. Ukończył Wileńską Szkołę średnią nr 5 (obecnie im. J. Lelewela) z polskim językiem wykładowym. W latach 1990 – 1996 studiował na Wydziale Historii Uniwersytetu Wileńskiego (specjalizacja – historia najnowsza). W 1996 r. obronił pracę magisterską „Stefan Ehrenkreutz – profesor Uniwersytetu Stefana Batorego” (promotor – prof. Ireny Valikonytė). Urywki z tej pracy zamieściły paryskie „Zeszyty Historyczne”.

W latach 1996 – 1998 pracował na stanowisku zastępcy redaktora naczelnego dwutygodnika „Znad Wilii“. Później, do 2000 r., piastował funkcję starszego specjalisty w Departamencie Mniejszości Narodowych i Wychodźstwa przy Rządzie Republiki Litewskiej. W 2000 r. podjął pracę dziennikarską w dzienniku „Kurier Wileński“, a równolegle – zaoczne studia doktoranckie na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W październiku 2004 r. obronił pracę doktorską nt. „Wielonarodowościowe społeczeństwo Wilna w latach 1915 – 1920“ (promotor – prof. dr hab. Bohdan Cywiński, recenzenci – prof. Wiesław Wysocki, prof. Egidijus Aleksandravičius z Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie).

Jesienią 2005 r. podjął pracę na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie: na stanowisku adiunkta w Katedrze Politologii Instytutu Nauk Politycznych i Dyplomacji, jak również na stanowisku pracownika naukowego Centrum Slawistyki im. Czesława Miłosza tegoż uniwersytetu. Prowadzi wykłady z następujących przedmiotów: “Procesy narodowościowe w Europie środkowo-Wschodniej w XIX – pocz. XX w.“, „Systemy polityczne państw Europy środkowo-Wschodniej”, „Polityka zagraniczna i wewnętrzna Rosji”.

Był organizatorem kilku międzynarodowych imprez naukowych, m. in. w 2006 r. pełnił funkcje sekretarza odpowiedzialnego – konferencji międzynarodowej poświęconej 95. rocznicy urodzin Czesława Miłosza, jak również seminarium międzynarodowego poświęconego 100. rocznicy Jerzego Giedroycia. Jest członkiem Klubu Absolwentów Wschodniej Szkoły Uniwersytetu Warszawskiego.

Monografia:

Między stołecznością a partykularyzmem. Wielonarodowościowe Wilno w latach 1915 – 1920. Toruń: Europejskie Centrum Edukacyjne – Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006, 258 str.: iliustr., streszczenie w j. litewskim.

Publikacje naukowe:

  • Federalistai prieš inkorporuotojus. Vilniaus lenkų pozicija Józefo Piłsudskio politikos atžvilgiu 1919-1920 metais (Federaliści przeciwko inkorporacjonistów. Postawy Polaków wileńskich wobec polityki Józefa Piłsudskiego w latach 1919 – 1920) // Darbai ir dienos, Kaunas, 2004, t. 36;
  • Kultura polska w Wilnie w okresie Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich // Zapiski Historyczne [czasopismo Towarzystwa Naukowego w Toruniu], Toruń, 2003, nr. 1;
  • Ludwiko Abramowicziaus “Lenkija ir Lietuva” (Memoriał Ludwika Abramowicza „Litwa i Polska“) // Lietuvos istorijos metraštis, Vilnius, 2002, nr. 2;
  • Wielonarodowościowe Wilno w latach 1915-1918 // Etnosocjalnyje i konfessionalnyje processy w transformirujuszczemsia obszczestwie. Matierialy mieždunarodnoj naučnoj konferencii, pod red. U. Rozenfelda, Grodno 2001, t. 1;
  • Wilno pod koniec 1915 r.–na początku 1916//Przegląd Wschodni, Warszawa 2001, nr.3;
  • Postawy wileńskich Polaków pod okupacją niemiecką w latach 1915-1918 // Ostatni obywatele Wielkiego Księstwa Litewskiego, red. T. Bujnicki i K. Stępnik, Lublin [Wydawnictwo Kroniki Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej] 2005;
  • W stolicy czy na partykularzu? Postawy Polaków na Litwie wobec Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich i polityki federacyjnej Józefa Piłsudskiego od kwietnia 1919 r. do lipca 1920 r. // Gdańskie Studia Prawnicze, t. XIV, Gdańsk [Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego] 2006.

Powrót do Listy członków SNPL