Monika Pokorska-Iwaniuk

Doktor nauk humanistycznych z zakresu literaturoznawstwa bałtyckiego

Urodziła się 16 stycznia 1967 roku w Warszawie. W 1985 ukończyła II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego
w Warszawie. W latach 1986–1989 mieszkała w Londynie i uczyła się w Oxford School of English, gdzie uzyskała dyplom z zakresu Certificate in Advanced English.

Studiowała lituanistykę na Wydziale Neofilologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę magisterską zatytułowaną Polskie i litewskie interpretacje Grażyny Adama Mickiewicza w latach 1870–1955 napisaną pod kierunkiem dra Radosława Okulicz-Kozaryna obroniła w 1999 roku.

Po czteroletnich studiach doktoranckich na tym samym wydziale, w 2003 roku, obroniła pracę doktorską Twórczość liryczna Maironisa i uzyskała tytułu doktora nauk humanistycznych z zakresu literaturoznawstwa bałtyckiego.

Od 2003 roku pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Językoznawstwa. Zajęcia dydaktyczne prowadzi z praktycznej nauki języka litewskiego i angielskiego, historii literatury, translatoryki i literaturoznawstwa oraz wiedzy o krajach bałtyckich.

Wydaje i publikuje w pismach polskich i litewskich, w 2018 roku ukazała się jej książka autorska podsumowująca badania przeprowadzone przy pisaniu pracy doktorskiej. W latach 2011–2013 uczęszczała na studia podyplomowe „Kompetencje pedagogiczne nauczyciela” w PWSZ w Instytucie Pedagogiki, gdzie obroniła pracę dyplomową zatytułowaną Funkcjonowanie i problemy szkół polskich na Litwie, ich rola w podtrzymywaniu odrębności narodowej i w kształtowaniu kultury polskiej.

W 2001 odbyła staż naukowy w Wilnie w Katedrze Literatury Litewskiej Uniwersytetu Wileńskiego. Opiekunem naukowym stażu był profesor Juozas Girdzijauskas. W okresie 01.09.2006–30.06.2007 mieszkała w Wilnie, gdzie była przyjęta na habilitacyjny staż naukowy w Instytucie Literatury i Kultury Litewskiej (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas).

Powiązania z Litwą, a szczególnie Wilnem datują się od najwcześniejszych lat dziecinnych. Rodzina ze strony matki pochodzi z Wileńszczyzny, dziadek Adam Niewiarowicz (herbu Półkozic) miał majątek Wyholenięta, koło Wiszniewa, babcia Antonina z Mickiewiczów (herbu Poraj) pochodziła z majątku na terenie parafii Nacza. Po I wojnie światowej oboje zamieszkali w Wilnie przy ul. Konarskiego, ukończyli gimnazja w Wilnie, dziadek – Gimnazjum im. Zygmunta Augusta, babcia – Gimnazjum Sióstr Nazaretanek, oboje też rozpoczęli studia na Uniwersytecie Wileńskim (dziadek studiował rolnictwo, babcia uczyła się na farmacji), które dokończyli w Poznaniu, już po wojnie. Częste podróże do Wilna i koneksje rodzinne prawdopodobnie zaważyły na wybraniu lituanistyki jako kierunku studiów i potem kontynuowaniu tych zainteresowań w pracy na uniwersytecie.

Zainteresowania naukowe Moniki Pokorskiej-Iwaniuk dotyczą teorii literatury i historii literatury polskiej i litewskiej. Publikuje i bierze udział w konferencjach w Polsce i na Litwie. Jest członkiem kolegium redakcyjnego czasopisma naukowego „Acta humanitarica universitatis Saulensis”, również członkiem stowarzyszenia „Lietuvos lyginamosios literatūros asocijacija”.

Zainteresowania: podróże, fotografia, tenis.

Powrót do Listy członków SNPL