Liliana Narkowicz

Doktor nauk humanistycznych z zakresu historii, pisarka, publicystka, polonijna działaczka społeczna

Urodziła się w Wilnie w 1961 roku. Doktoryzowała się (2003) na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu u prof. dr. hab. Sławomira Kalembki. Rozprawa doktorska pt. „Jan Konrad Obst (1876-1954) – publicysta, wydawca, historyk” została wydana drukiem w formie monografii w Bydgoszczy (Biblioteka Wileńskich Rozmaitości, 2004).

Zajmuje się biografistyką i życiem z pogranicza społeczno-kulturalno-literackiego Wileńszczyzny w międzywojniu. Bada dzieje rodów ziemiańskich, dworów oraz gromadzonych tam zbiorów. Owocem ostatnich zainteresowań były m.in. książka:

Muzealnicy i kolekcjonerzy. Zbiory rodziny Tyszkiewiczów i ich rola w zaborze rosyjskim (Wrocław 2013)

oraz artykuły naukowe (wybór):

  • Kolekcje i kolekcjonerzy. Zbiory i muzea wileńskie do II wojny światowej, w: Literatura-Pamięć-Kultura. Prace ofiarowane prof. Elżbiecie Feliksiak, pod red. Elżbiety Sidoruk i Mariusza M. Lesia, Białystok 2010, s. 435-447;
  • Początki muzealnictwa w Wilnie przedwojennym oraz Jan Konrad Obst (1876-1964) na tle innych muzealników, w: 100 lat muzeum Adama Mickiewicza przy Bibliotece Uniwersytetu Wileńskiego. Materiały konferencji międzynarodowej, oprac. Rimantas Šalna i Leokadija Aškelovič, Vilnius 2011, s. 33-45;
  • Tożsamość narodowo-kulturowa hrabiego Władysława Tyszkiewicza z Landwarowa pod Wilnem, „Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy”, Materiały Międzynarodowej Konferencji pt. Polacy litewscy czy Polacy na Litwie? Problemy tożsamości narodowej (XIX-XXI w.),  Wilno 2013,t. 10/11, s. 47-68;
  • Kolekcjonerzy i miłośnicy tradycji we wspomnieniach Zofii z Tyszkiewiczów Potockiej, w:  Kolekcjonerzy, zbieracze, kwestarze w literaturze i kulturze XIX i XX wieku, pod red. Joanny Lekan-Mrzewki, Moniki Kuleszy  i Beaty K. Obsulewicz, Lublin  2016, s. 189-210,
  • Lentvario Tiškevičių rinkiniai bei įdomybės, w: Genealogija ir heraldika – praeitis ir dabartis, redakcinė kolegija: doc.dr. Edmundas Rimša… [et al.], Kaunas 2021, p.78-88.

L. Narkowicz była uczestniczką seminariów kieleckich pt. Dwór polski. Zjawisko historyczne i kulturowe. Publikowała m.in. w  takich pismach specjalistycznych, jak „Polonistyka” (Poznań)  i  „Medycyna-Dydaktyka –Wychowanie” (Warszawa).  Jest także  autorką 20 pozycji  książkowych, z czego blisko  połowa dotyczy Tyszkiewiczów herbu Leliwa z linii litewskiej, np.: Ordynacja Tyszkiewiczowska na Zatroczu (2007), Tyszkiewiczowie z Waki (2010), Tyszkiewiczowie rodem z Landwarowa (2013)Zatrocze i Pogorzela Tyszkiewiczów  (2016). Na ogólnopolskiej konferencji naukowej Arystokracja polska w XIX wieku. Tożsamość i kultura (Poznań, 6-7 kwietnia 2017) wygłosiła referat pt.: Tyszkiewiczowie z Litwy. Arystokraci typowi i nietypowi.

Odznaczona odznaką honorową (2018) Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Członek Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy. Mieszka w Niemczech.

Powrót do Listy członków SNPL