Irena Mikłaszewicz

Historyk, polonista, doktor nauk humanistycznych

Urodziła się 17 października 1964 r. we wsi Kamienny Most rej. wileńskiego. W 1988 r., ukończyła historię i filologię polską w Wileńskim Instytucie Pedagogicznym (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny). Odbyła studia doktoranckie na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 1998 na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Polityka państwa radzieckiego wobec Kościoła katolickiego na Litwie w latach 1944 – 1965 uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych.

Jest autorką szeregu artykułów poświęconych problematyce kościoła katolickiego na Litwie, m. in.: 

  • Wiara i przynależność do Kościoła katolickiego, jako wartości przechowywane w rodzinach Polaków na Wileńszczyźnie po II wojnie światowej, [w:] „Troska o człowieka w rodzinie i w szkole”, EPISTEME 16(2001), Acta Universitatis Masuriensis, s. 67-76; 
  • Archidiecezja wileńska – aspekt narodowościowy. (Zarys problematyki), [w:] Wileńszczyzna u progu III Tysiąclecia, Wilno 2000, s. 73–75; 
  • Kościół katolicki na Wileńszczyźnie w latach 1944–1990, [w:] Europa nie prowincjonalna. Non-provincial Europe, red. K. Jasiewicz, Warszawa–Londyn 1999, s. 368–374; 
  • Ocena kwestii polskiej przez władze Litewskiej SRR 1944–1965, [w:] „Nauka a jakość życia” V Konferencja Międzynarodowa, „Studium Vilnense”, 1998, vol. 8, nr 1, s. 176–179; 
  • Archidiecezja wileńska w Litewskiej SRR 1944 – 1953. Hierarchia – kler – struktura, (współautor Adam Hlebowicz) [w:] „Przegląd Wschodni”, t.III, z.3 (11) 1994, s. 497506.

Publikuje również w „Lithuanii”, „Tygodniku Powszechnym” oraz w prasie wileńskiej: „Spotkania”, „Nasza Gazeta. W najbliższym czasie ma się ukazać monografia pt. Polityka władz sowieckich wobec Kościoła katolickiego na Litwie w latach 1944–1965 (rękopis złożony w Oficynie Wydawniczej RYTM).

Pracuje jako pracownik naukowy w Centrum Slawistyki im. Cz. Miłosza na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie. Wykłada także w Instytucie Nauk Teologicznych św. Tomasza z Akwinu w Kijowie oraz w Polskim Centrum Katechetycznym Archidiecezji Wileńskiej.

E-mail: irena.mik@delfi.lt

Powrót do Listy członków SNPL