Maciej Marszał

Doktora habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność: doktryny polityczno-prawne

Urodzony w 1968 roku, absolwent politologii i prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, od 1992 r. zatrudniony w Katedrze Badań Niemcoznawczych UWr., a od 1994 r. asystent w Katedrze Doktryn Politycznych i Prawnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr., w 1999 r. pod kierunkiem prof. dr hab. Karola Joncy obronił rozprawę doktorską pt. Ideologowie Narodowej Demokracji wobec włoskiego faszyzmu i niemieckiego narodowego socjalizmu 1926–1939 i został zatrudniony na stanowisku adiunkta. Od tego roku radca prawny i w latach 19992003 członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Zainteresowania naukowe to polska myśli polityczna w okresie międzywojennym wobec ruchów totalitarnych, a w szczególności włoskiego faszyzmu. Od 2004 r. kierownik projektu badawczego Komitetu Badań Naukowych na temat: Polska myśl polityczna i prawna wobec włoskiego faszyzmu 19221939. W 2005 roku organizator i pomysłodawcą ogólnopolskiej olimpiady wiedzy z historii doktryn politycznych i prawnych. W dniach 57 listopad 2008 r. z okazji 90-tej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości organizator międzynarodowej konferencję w Kudowie Zdroju pt. Na szlakach niepodległości. Polska myśl polityczna i prawna w okresie międzywojennym. W latach 20052006 wystąpił z wykładami na temat polskiej myśli politycznej okresu międzywojennego, a 2008 roku wygłosił wykład na temat „Genezy władzy politycznej” na Dolnośląskim Festiwalu Nauki. Od 2005 r. nagradzany corocznie nagrodą przez Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za pracę naukową, dydaktyczną i organizacyjną.

15 października 2007 r. na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. Włoski faszyzm w polskiej myśli politycznej i prawnej 1922-1939 uzyskał stopień doktora habilitowanego w zakresie prawa – doktryn politycznych i prawnych. Recenzentami w przewodzie habilitacyjnym byli: prof. dr hab. Jan Baszkiewicz, prof. dr hab. Marek Maciejewski, prof. dr hab. Bogdan Szlachta i prof. dr hab. Ryszard M. Małajny. W latach 2008-2012 prodziekan do spraw studentów administracji na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od 2004 roku organizator na Uniwersytecie Wrocławskim charytatywnej akcji na pt. Zostań św. polskim Mikołajem polegającą na zbieraniu książek i innych materiałów dydaktycznych dla polskich szkół na Litwie i Ukrainie. Od 2009 r. członek ogólnopolskiego grantu naukowego pt. Prawo w totalitarnych państwach. W 2010 r. nagrodzony przez Rektora Narodowego Uniwersytetu Iwana Franki we Lwowie za umacnianie współpracy między uniwersytetami, a także w 2011 r. Uniwersytetem im. Michała Romera w Wilnie za rozwijanie współpracy między uczelniami. Członek Polskiego Ośrodka Myśli Politycznej w Krakowie, a od 2011 r. Prezes Polskiego Towarzystwa Myśli Politycznej.

Powrót do Listy członków SNPL