O SNPL > Lista członków SNPL >

TADEUSZ ŁOZOWSKI

foto Profesor, doktor habilitowany, inżynier w zakresie elektroniki i informatyki.

Urodził się 18 maja 1943 roku na Litwie w miejscowości Antesory Święciańskiego rejonu w rodzinie pracowniczej. W 1960 r. ukończył szkołę średnią w Nowych Święcianach (Švenčioneliai).

1961 - 1967 studiował w Wileńskiej Filii Politechniki Kowieńskiej na wydziale „Konstruowanie i budowa urządzeń radiopomiarowych”.

Po ukończeniu studiów w 1967 otrzymał skierowanie do laboratorium Problemowego Fizyki Półprzewodników Uniwersytetu Wileńskiego na stanowisko starszego inżyniera. Prowadził badania w zakresie budowy nieniszczących urządzeń pomiarowych potencjału powierzchniowego w wysokooporowych warstwach półprzewodnikowych.

Na podstawie tych badań w 1985 roku na Politechnice Kowieńskiej obronił dysertację kandydata nauk technicznych (doktora) i w tym samym roku w wyniku konkursu objął stanowisko starszego pracownika naukowego Katedry Elektroniki Ciała Stałego na wydziale Fizyki Uniwersytetu Wileńskiego, gdzie kontynuował kierunek pracy naukowej - nieniszczące metody i urządzenia do charakteryzacji warstw wysokooporowych.

W latach 1997 – 1999 odbywał staż habilitacyjny w Instytucie Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej.

W 2001 roku na Politechnice Wrocławskiej na podstawie kolokwium habilitacyjnego uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie elektroniki i informatyki.

W kraju i za granicą opublikował ponad 120 prac naukowych, 22 z nich to są wynalazki ZSRR i USA, wydał monografię „Nieniszczące metody i urządzenia do charakteryzacji warstw wysokooporowych”, Wrocław, 2001.

Od 2007 roku jest profesorem Uniwersytetu Białostockiego i kierownikiem Katedry Informatyki na Filii Wileńskiej Uniwersytetu Białostockiego.

Był jednym z inicjatorów i założycieli Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy, oraz członkiem Komitetu Założycielskiego Uniwersytetu Polskiego w Wilnie.

W roku 1991 – 1994 pełnił funkcję dziekana Wydziału przyrodniczego Uniwersytetu Polskiego w Wilnie. Jest członkiem Stowarzyszenia Techników i Inżynierów Polaków Litwy.

W 2009 roku otrzymał honorowy tytuł Inżyniera roku. Uhonorowany kilkoma dyplomami i listami honorowymi Komitetu do Spraw Wynalazków ZSRR i Litwy. Zainteresowania – astronomia, krótkofalarstwo.

Żona Danuta, synowie Aleksander i Robert.

E-mail: lozowski@uwb.edu.pl

14-16.10.2022

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: