Archiwum > Byli członkowie SNPL >

JULIUS CHRISTAUSKAS

foto Inżynier drogowy, nauczyciel akademicki, docent, doktor nauk technicznych.

Ur. 5 IX 1944 r. w Remigole (Ramygala), rejonu poniewieskiego. W latach 1961-1963 studiował geologię na Uniwersytecie Wileńskim, w latach 1963-1966 - na Politechnice Kowieńskiej, gdzie otrzymał dyplom inżyniera dróg i mostów, w latach 1969-1972 odbył studia doktoranckie w Instytucie Inżynierów Budownictwa w Wilnie. Ponadto przebywał na studiach podwyższenia kwalifikacji zawodowej w kraju i za granicą. W 1973 r. obronił pracę doktorską na temat Kontrola jakości mieszanek betonu asfaltobetonów ego. Od 1981 r. posiada tytuł docenta. W latach 1962-1963 pracował jako starszy preparator katedry w Uniwersytecie Wileńskim. W 1963 r. był robotnikiem I kategorii w Zarządzie Dróg Publicznych w Kownie; w 1966 - technik w Belgiprodor w Mińsku, w l. 1967-1968 inżynier w Instytucie Projektowania Budownictwa Miejskiego w Wilnie; 1968-1969 - starszy inżynier w Instytucie Projektowania Budownictwa Miejskiego w Wilnie; 1969-1972 - doktorant w Instytucie Inżynierów Budownictwa w Wilnie; 1972-1974 - młodszy pracownik naukowy w Instytucie Inżynierów Budownictwa w Wilnie; 1974-1977 - starszy pracownik naukowy w Instytucie Inżynierów Budownictwa w Wilnie; 1977-1981 - p.o. docenta w Instytucie Inżynierów Budownictwa w Wilnie; 1981-1988 - docent w Instytucie Inżynierów Budownictwa; 1988-1990 - docent w drodze konkursu w Instytucie Inżynierów Budownictwa w Wilnie; 1990-1991 - dyrektor studiów podyplomowych w Instytucie Inżynierów Budownictwa w Wilnie; 1991-1992 - docent w Instytucie Inżynierów Budownictwa w Wilnie; 1992-1994 - docent w Uniwersytecie Technicznym w Wilnie; od 1994 docent w Uniwersytecie Technicznym im. Giedymina w Wilnie. Obecnie pracuje na Uniwersytecie Technicznym w Wilnie. Od 1988 r. jest koordynatorem programów współpracy pomiędzy instytucjami badawczymi, uczelniami oraz przedsiębiorstwami na Litwie i w Polsce, współpracuje ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich w Warszawie, Wrocławiu, z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie, Instytutem Transportu Samochodowego w Warszawie, Instytutem Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej w Warszawie i innymi instytucjami polskimi; jest koordynatorem współpracy między Politechniką Warszawską i Uniwersytetem Technicznym im. Giedymina w Wilnie; w l. 1997-1998 był lokalnym ekspertem w projekcie PHARE „Development of Intermodal and Combined Transport in Lithuania”; od 1997 był inicjatorem oraz organizatorem szkoleń w zakresie agroturystyki na Litwie. Opublikował 86 prac naukowych z dziedziny budowy dróg i mostów i agroturystyki w języku rosyjskim, litewskim, polskim, angielskim; w języku polskim m.in.: Regulowanie procesu technologicznego mieszanek, „Drogownictwo”, 1976, nr 6; Ocena jednorodności betonu asfaltowego. „Drogownictwo”, 1978, nr 12; Uzdolnienia a wyniki studiów w wyższej szkole technicznej. [w:] „Życie Szkoły Wyższej”, 1982, nr 7-8, s. 69-73; Badania stałości składu mieszanek betonu asfaltowego drobnoziarnistego przy różnym czasie mieszania. [w:] „Drogownictwo”, 1982, nr 8-9; Uzdolnienia a wyniki studiów w uczelni technicznej. „Życie Szkoły Wyższej”, 1985, nr 10, s. 49-54; Uwarunkowania rozwoju agroturystyki w regionie trans granicznym polsko-litewskim. [w:] Wieś letniskowa i agroturystyka. pod red. W. Misiaka i D. Karolczuk. Wrocław, 1999, s. 9-25; Problemy kształcenia kadr dla agroturystyki. [w:] Materiały konferencji „Turystyka jako źródło przemian społecznych i ekonomicznych”. Kielce 1999, s. 183—195; Infrastruktura drogowa i bezpieczeństwo ruchu na przykładzie Wileńszczyzny. [w:] Infrastruktura techniczna obszarów wiejskich. Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna. Kielce 1-2.03. 2000, Zbiór referatów. Warszawa, 2000, s. 65-71, i inne. W 1973 r. otrzymał Dyplom Honorowy Ministra Szkolnictwa Wyższego i Średniego Specjalnego LSRR, w 1976 - odznakę związkową Centralnej Rady Związków Zawodowych, 1977, 1978, 1980 - Dyplomy Honorowe Stowarzyszenia Ochrony Przyrody Litwy, 1981, 1982 - Dyplomy Honorowe Instytutu Inżynierów Budownictwa. Żona Ona-Anell, córki Edyta i Justyna.

Miejsce zamieszkania: ul. Miško 7, Rudomina, rej. wileński, 4008 Lithuania
Telefon: 232 09 18
E-mail: cjulius@takas.lt

14-16.10.2022

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: