O SNPL > Lista członków SNPL >

JÓZEF SZOSTAKOWSKI

foto Historyk literatury, dziennikarz, doktor nauk humanistycznych.

Urodził się 1 VII 1953 r. w Lubieliszkach w rejonie wileńskim na Litwie; historyk literatury, doktor nauk humanistycznych w zakresie bibliologii, autor trzech zbiorków poezji.

W 1976 r. ukończył studia na Wydziale Filologii Polskiej Wileńskiego Instytutu Pedagogicznego (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny) uzyskując dyplom nauczyciela języka polskiego i literatury oraz historii. Przez wiele lat pracował w wileńskiej prasie polskiej jako dziennikarz. W latach 1998-1999 piastował stanowisko metodyka w Instytucie Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Wilnie sprawując opiekę nad kulturą języka oraz metodyką nauczania języka i literatury polskiej w szkolnictwie na Litwie. W 2000 r. na Uniwersytecie Warszawskim obronił rozprawę naukową nt. Prasa w języku polskim na Litwie w okresie od września 1939 do 1964 roku. Opublikował szereg prac naukowych, m. in.: Prasa wileńska we wrześniu 1939 r. („Collectanea Theologica” 1998, nr 1), Kultura polska na Litwie po 1990 r. Zarys problematyki (zb. Polskie odrodzenie na Wschodzie, Siedlce 1999), Polskie pisma katolickie na Litwie po 17 września 1939 r. (zb. Mokslas ir gyvenimo kokybë – Nauka a jakość życia, 1998), Prasa polska za wschodnią granicą Macierzy: historia, teraźniejszość, perspektywy (zb. Polacy i Polonia u progu nowego Tysiąclecia, Warszawa-Pułtusk-Kraków–Częstochowa 2001), Powojenne wydawnictwa polskiego ruchu oporu na Wileńszczyźnie w latach 1944-1951 (zb. Z dziejów polskiej prasy na obczyźnie, Gorzów Wielkopolski 2002), Fragment losów wileńskiej prasy i jej twórców w latach 1939-1940 (zb. Studencki ruch naukowy – wyzwania XXI wieku, Siedlce 2002).

14-16.10.2022

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: