Paweł Zakrzewski

Doktor nauk socjologicznych

Urodził się 6 października 1982 r. w miejscowości Lyta w rejonie wileńskim na Litwie. W latach 1988-2000 uczył się w Szkole Podstawowej w Mickunach oraz w Szkole Średniej im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie. Otrzymywał wyróżnienia w olimpiadach z przedmiotów ścisłych, a zwłaszcza w międzynarodowej olimpiadzie „Kangur matematyczny”, organizowanej przez Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu oraz Association Kangourou Sans Frontieres. Był członkiem samorządu uczniowskiego, był odpowiedzialny za stronę techniczną imprez kulturalnych w szkole.

W latach 2000-2005 studiował na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, na kierunku Ekonomia. Studia ukończył z wynikiem bardzo dobrym. Pracę magisterską napisał z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych.

Był członkiem wielu organizacji – Koła Naukowego Studentów Ekonomii KUL, Uczelnianego Samorządu Studentów KUL, Parlamentu Studenckiego KUL (lata 2003-2005), lubelskiego oddziału Studenckiej Międzyuczelnianej Organizacji Kresowiaków, AZS KUL.

W latach 2000-2005 studiował na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, na kierunku Ekonomia. Studia ukończył z wynikiem bardzo dobrym. Pracę magisterską napisał z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych. Był członkiem wielu organizacji – Koła Naukowego Studentów Ekonomii KUL, Uczelnianego Samorządu Studentów KUL, Parlamentu Studenckiego KUL (lata 2003-2005), lubelskiego oddziału Studenckiej Międzyuczelnianej Organizacji Kresowiaków, AZS KUL.

Organizował konferencje, szkolenia, panele dyskusyjne, pracował w komisjach: wyborczej, stypendialnej, regulaminowej, nadzwyczajnej komisji do współpracy z zagranicą, współorganizował zawody Strong-man KUL, brał udział w przedsięwzięciach Fundacji „Młoda Demokracja” w Lublinie. Ukończył liczne kursy językowe, zdał egzamin certyfikacyjny First Certificate In English i in. W 2004 odbył pierwszy staż zawodowy w firmie Kronopol sp. z o.o. W 2004 r. brał udział w międzynarodowej konferencji „Podstawowe wartości Unii Europejskiej” Strasburg. W latach 2004-2005 pracował w Centrum Badań Wschodnich przy UMCS.

W latach 2005-2009 odbywał studia doktoranckie w Instytucie Socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Rozprawę pt. „Działalność społeczno-polityczna polskich organizacji pozarządowych w Republice Litewskiej 1990-2007” przygotował na seminarium z mikrostruktur społecznych i współczesnych teorii socjologicznych pod kierunkiem naukowym prof. dra hab. Sławomira Partyckiego. Był organizatorem i uczestnikiem wielu konferencjach naukowych w Polsce, ma w swoim dorobku naukowym kilkanaście publikacji.

W latach 2008-2009 pracował jako menedżer ds. ekportu w przedsiębiorstwie międzynarodowym, od. maja 2009 r. pracuje jako specjalista ds. promocji inwestycji Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wilnie.

Powrót do Listy członków SNPL